1. Биометрия - осн. понятия, средна проба, събиране на база данни от сноп пшеница.


Увод: Генерална съвкупност е изследваната популация заемаща конкретен биотоп.
Биометрията, а понякога и статистиката изследват тенденциите в ген. съвкупност чрез малки по обем проби (извадки). Стойностите на ген. съвкупност са параметрите, които не се променят (остават константни) след определена граница на увеличаване на броят представители в извадката. Тези гранични параметри се приемат за n клонящо към безкрайност, но те са представени от брой, който съвсем не е безкраен. Примерно в науката статистика за напълно характеризиране на ген. съвкупност е приет обем от десет хиляди представители.
В биометрията не е посочен броят растения, съставляващ ген. съвкупност при n клонящо към безкрайност. Методът t-Student е най-точен при n=50 като чрез този обем на пробата, при малка грешка Sх, може да се определи стойността на ср. аритметична на цялата ген. съвкупност с много висока точност. Тази точност се дължи на специалните условия при които са поставени биометричните посеви и насаждения. За достоверността на биометричният опит се спазват изискванията за местоположение, изравнено почвено плодородие, степенувани фактори и тяхната продължителност на действие, т.е. висока степен на направлявана околна среда.
Биометрия - основни понятия, средна проба, събиране на база данни от сноп пшеница (50 класа).
Варирането на признаците (кросинговър) е предпоставка за биометрия. Опитното дело с биометрия е самостоятелен клон от науката. Създаден е с цел научна помощ в експерименти установяващи въздействие на природни и аграрни фактори върху качеството и количеството добив. Растениевъдната биометрия замерва живата природа. Ползва за основа математика и статистика.
1. Основни биометрични понятия: Генерална съвкупност - това са представителите на даден сорт, порода - множество от биолог. сходни индивиди или такива отглеждани при определени условия (ято, глутница, райониран сорт). Популацията в даден биотоп. Цялата ген. съвкупност се измерва трудно и зависи от обхват на проучване (може да се съставлява от други генерални съвкупности). Примерно сорт пшеница отглеждан с поливки (в Македония), съставлява генералната съвкупност на всички посеви от същият сорт при поливен режим за подобни почвено-климатични условия.
2. Средна проба (извадка) - част от генералната съвкупност. Изисквания:
а) представителност – характеризира параметрите на ген. съвкупност чрез репрезентативността си (обем). Когато n>30 пробата се определя като голяма.
b) случайност (направлявано рандомизиране или жребий) - два срещуположни триъгълника от правоъгълно-разстлана прахообразна проба или всяко пето или десето дърво или разместване на повторенията на сортови опити върху площта.
в) етикетиране (име, час, пробовземач).
3. Видове проби (качествени, количествени):
Количествените са с два типа на изменение:
а) с прекъснато вариране (дискретно - цели числа - брой);
b) с непрекъснато вариране (и цели и дробни - добив, кг., см.)
4. Събиране на база данни (50 класа пшеница измервани по дължина на класът и брой класчета в съответният клас). Нанасяне на данните в таблица.
Събиране база данни Вариационен обем, редове Норамална крива Средно квадратично отклонение Грешка на средната аритметична Критерий на Student Безстандартни методи Стандартни методи Биометрия на рапица, практика

Home | Плевели | Биометрия | Маркетинг | Вредители | Лимец и спелта | Произходни центрове | Карта на сайта | Съобщи за неточност