Home | Плевели | Биометрия | Маркетинг | Вредители | Лимец и спелта | Произходни центрове


ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК


Най-често срещаните компютърни термини в областите
математика, информатика, статистика и предпечат. (1172)

© Михаил Балабанов, 2004–2015. Предоставя се разрешение за копиране, разпространение и/или модификация на този документ съгласно условията на Лиценза за свободна документация на GNU, Версия 1.2 или всяка следваща версия, издадена от Фондация „Свободен софтуер“; без Непроменливи раздели, Текстове на предната корица и Текстове на задната корица. Официалният (правно обвързващ) текст на лиценза на английски език е достъпен на адрес http://www.gnu.org/licenses/fdl-1.2.html . Информативен превод на български (без правна сила) можете да намерите на адрес http://bg.wikipedia.org/wiki/GFDL-BG . Адресът за изтегляне на актуални версии на речника е http://sites.google.com/site/bglocalize/ .

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

0–9

2d
n двуизмерна графика; attr двуизмерен.


3d
n (съкр. от 3-dimensional graphics)
1. триизмерна графика; the data is shown in ~ данните са показани обемно / в три измерения;
2. стереоскопия;
adj (съкр. от 3-dimensional)
1. триизмерен; ~ game триизмерна игра, игра с триизмерна графика; ~ engine ядро за триизмерна графика [в игра и пр.];
2. стереоскопичен, поддържащ стереоскопия [за изображение, телевизор и пр.].


3d effect
n
1. триизмерен ефект  реализиран чрез триизмерна графика ;
2. обемен/релефен ефект  придаване на релеф или обем на плоска фигура или текст в графичен редактор .


A

abnormal termination
n аварийно завършване [на програма, операция].


abort
v прекратявам, прекъсвам (преждевременно).


absolute
adj абсолютен; ~ address абсолютен адрес; ~ coordinates абсолютни координати.


abstract
adj ООП абстрактен [за клас, метод и пр.].


accent
n ез. ударение; acute ~ остро ударение (´); double acute ~ двойно остро ударение (˝); grave ~ тежко ударение, гравис (`).


accept
v приемам.


access
n достъп; ~ control контрол / управление на достъпа; ~ control list Win списък за контрол на достъпа; ~ denied достъпът е отказан; ~ mode режим на достъп; ~ time време на достъп;
v осъществявам достъп до.


accessibility
n достъпност.


accessible
adj достъпен.


accessory
n Win принадлежност  допълнителен инструмент, включен в oкомплектовката на операционната система ;
adj допълнителен.


account
n
1. регистрация / профил (на потребител); MS акаунт;
2. счет. сметка.


accuracy
n точност; numeric ~ точност на представяне на числата; color ~ точност на възпроизвеждане на цветовете.


acquire
v получавам; ~ an image получавам изображение (от скенер).


acronym
n ез. акроним  съкращение, образувано от началните букви (по една или няколко) на две или повече думи, което се чете като една дума, напр. БАН, NASA, laser .


action
n действие; user ~ действие на потребителя.


activate
v активирам, задействам, включвам.


active
adj активен, включен, действащ.


acute accent
n ез. остро ударение (´).


adapter
n адаптер.


address
n адрес;
v
1. адресирам;
2. заемам се с; ~ the issue вземам мерки по проблема.


adjust
v регулирам, нагласявам.


administrate
v администрирам.


administration
n администриране.


administrator
n администратор; system ~ системен администратор.


advanced
adj
1. напреднал [за потребител];
2. разширен, допълнителен [за възможност на програма, режим, настройка и пр.].


affine
adj мат. афинен; ~ transformation афинна трансформация.


affix
n ез. афикс, приставка  префикс, суфикс или инфикс .


agenda
n дневен ред.


agent
n ИИ, мр. агент.


agreement
n споразумение.


alarm
n аларма, звуков сигнал.


alert
n известие, известяване, уведомяване; предупреждение;
v известявам, уведомявам; предупреждавам.


algorithm
n алгоритъм.


alias
n псевдоним.


aliasing
n
1. граф. стълбичен ефект, назъбване [на контрастните очертания в растерно изображение]; anti-~ изглаждане на назъбванията;
2. зв. поява на фантомна честота, която не присъства в оригиналния сигнал, а представлява артефакт от неправилното дискретизиране на някоя честота, по-висока от половината от честотата на дискретизация.


align
v подравнявам, изравнявам [текст, графика]; ~ data подравнявам данни [така че да започват на адрес в паметта, кратен на някакво число].


alignment
n
1. подравняване [на текст или графика в документ или на данни в паметта];
2. уклон  оценка на персонаж в ролева игра по скàлите добро-неутралитет-зло и хаос-неутралитет-ред .


allocate
v заделям, разпределям [ресурс, например памет].


alpha
n
1. алфа, първата буква от гръцката азбука;
2. граф. коефициент на прозрачност на изображение; ~ blending граф. алфа-смесване  смесване на два цвята на базата на коефициент на прозрачност ; ~ channel граф. алфа-канал  компонент, описващ прозрачността на всеки пиксел от изображение ; ~ test граф. алфа-тест  проверка дали даден пиксел трябва да бъде отразен в кадровия буфер в зависимост от алфа-компонента му и праговата стойност за прозрачност .


alphanumeric
adj буквено-цифров  състоящ се от букви и цифри .


alt-click
v щраквам (с мишката) със задържан клавиш Alt.


ambient
adj фонов [за звук]; разсеян [за светлина]; ~ lighting граф. осветяване с разсеяна светлина.


ambiguity
n нееднозначност, неопределеност, двусмисленост; resolve an ~ отстранявам нееднозначност.


ambiguous
adj нееднозначен, двусмислен.


amortizement
n фин. амортизация, погасяване [на дълг; не бъркай с depreciation – амортизация, обезценяване на активи].


ampersand
n амперсанд (&).


anaglyph
n граф. анаглиф  стереоскопично изображение, в което образите за лявото и дясното око са насложени в обща картина, но с различни цветове, например червено и цианово ;
adj граф. анаглифен (също и anaglyphic).


angle
n
1. ъгъл; наклон; right ~ прав ъгъл; acute ~ остър ъгъл; mitre ~ ъгъл 45°; obtuse ~ тъп ъгъл; adjacent (continuous) ~s прилежащи ъгли; solid ~ пространствен ъгъл; rotation ~ ъгъл на завъртане / ротация;
2. тип. наклон [на знаците в шрифт].


annotation
n обяснителна бележка, коментар, анотация.


annuity
n фин. анюитет, поредица от периодични плащания.


antialiasing
виж aliasing.


apartment
n Win отделение, група от нишки; ~ threading model модел за работа с нишки по отделения.


aperture
n
1. фот., кино диафрагма, бленда [на фотоапарат]; отвор на диафрагма; lens ~ бленда на обектива; ~ priority приоритет на блендата  режим на задаване на експонацията във фотоапарат ;
2. чувствителна област  област около точка в графичен редактор, CAD система и пр., щракването в която предизвиква избиране на точката .


CAD
abbr (computer-aided design) дизайн / проектиране с помощта на компютър.


apostrophe
n ез. апостроф (’).


applet
n аплет, микроприложение  малка програма за точно определена задача .


application
n
1. приложна програма, приложение;
2. приложение, употреба;
3. attr приложен; ~ software приложен софтуер.


apply
v
1. прилагам (to върху); ~ formatting to text прилагам формат върху текст;
2. отнасям се, приложим съм (to за); the security policy does not ~ to these applets политиката за сигурност не се отнася за тези аплети.


apposition
n ез. апозиция, приложение.


approximate
мат.
v апроксимирам, приближавам [стойност, функция и пр.];
adj приблизителен.


approximation
n мат. апроксимация, приближение.


arc
n геом. дъга; elliptic ~ елиптична дъга.


arccosine
n аркускосинус.


archive
n
1. архив  дълготрайно хранилище за данни, обикновено компресирани, при което времето за достъп не е от голямо значение ;
2. архив, архивен файл  който представлява архив ;
3. архивиран файл  който се намира в архив ;
4. attr архивен;
v архивирам.


archiver
n архиватор, архивираща програма.


arcsine
n аркуссинус.


area
n
1. област;
2. геом. площ, лице [на геометрична фигура].


argument
n ЕП аргумент  конкретна стойност на параметър, например при обръщение към подпрограма или стартиране на програма от командния ред .


arithmetic-degressive method
n счет. метод на намаляващата се сума на числата, аритметично дегресивен метод  за изчисляване на амортизация .


array
n ЕП масив; ~ formula формула за масиви  в електронна таблица .


arrow
n стрелка; ~ key клавиш със стрелка.


arrowhead
n край на линия  стрелка или друга дребна фигура в края на линия в графичен редактор .


ascender
n тип. асцендер, горна височина  опашка на буква, стърчаща над x-височината .


ascending
adj нарастващ, възходящ; ~ order нарастващ ред.


assemble
v
1. асемблирам;
2. сглобявам.


assembler
n асемблер.


assembly
n
1. .NET асемблиран блок;
2. асемблерен език.


assert
n удостоверявам [истинността на условие за коректност при изпълнение на програма].


assertion
n удостоверяване; ~ failure неуспешно удостоверяване.


asset
n
1. счет. pl актив;
2. в производството на компютърни игри: файл с изображение, триизмерен модел, звук, текст или друг материал, който е част от съдържанието на играта, а не от програмния ѝ код.


assign
v присвоявам, приписвам [стойност на променлива или настройка, стил на текст и пр.]; възлагам [задача].


assignment
n присвояване.


associate
v Win свързвам [файлово разширение с програма].


association
n Win свързване [на файлово разширение с програма].


asynchronous
adj асинхронен.


asterisk
n тип. звездичка (*);
v отбелязвам със звездичка.


attach
v прикрепвам (се); прилагам, прикрепвам [документи към писмо].


attachment
n приложение към електронна поща, прикрепен файл.


attack
n зв. атака  изкачване на фронта на импулс ; време за атака, стръмност [на фронта на импулс].


attenuation
n отслабване, затихване [на звук, светлина, трептения и т.н.]; ~ factor коефициент на отслабване; constant / linear / quadratic light ~ граф. константно / линейно / квадратично отслабване на светлината [спрямо разстоянието до източника].


attribute
n
1. атрибут; характерно качество, свойство;
2. ез. определение.


authenticate
v удостоверявам самоличност / истинност / автентичност / авторство на; ~ a user удостоверявам самоличността на потребител; ~ a server удостоверявам идентичността на сървър.


authentication
n удостоверяване на самоличност / истинност / автентичност / авторство, автентификация; ~ code удостоверителен код; ~ key удостоверителен ключ.


authorize
v упълномощавам.


autostereoscopic
adj автостереоскопичен [за стереоскопично изображение, екран и пр.]  който не се нуждае от специални очила за постигане на стереоскопичния ефект .


availability
n наличие, наличност.


available
adj наличен.


average
n средна стойност;
v усреднявам, намирам средна стойност.


aware
adj
1. [за устройство или софтуер] разпознаващ; съобразен с; cluster-~ поддържащ работа в клъстер; location-~ разпознаващ местоположението  който разпознава географското положение на потребителя и евентуално предоставя различни услуги в зависимост от него ; language-~ sorting сортиране, съобразено с езика [например буквите с ударения се сортират по различен начин в различните езици];
2. осведомен (of за); be ~ that известно ми е, че.


axis
n ос [на координатна система, ротация и пр.]; the X ~ оста x; ~-aligned подравнен спрямо осите на координатната система.


B

backbone
n мр. опорна мрежа; multicasting ~ опорна мрежа за множествено разпръскване.


back door
n черен вход  канал за комуникация, отворен от троянски кон или вирус, който позволява на автора му да извършва отдалечено операции в заразената машина .


back end
n заден слой [на приложение].


back up
v създавам резервно копие на.


background
n
1. фон, заден план;
2. attr ОС фонов, с нисък приоритет; ~ task фонов процес / задача.


backslash
n обратна наклонена черта (\).


backtracking
n търсене с връщане назад, рекурсивно търсене.


backup
n
1. = backup copy;
2. резерва, запас; резервна мощност / устройство;
3. attr резервен, запàсен, дублиращ;
4. воен. подкрепление.


backup copy
n резервно копие на данни.


backward compatibility
n съвместимост със стари версии, обратна съвместимост.


bandwidth
n мр. ширина [на комуникационен канал], пропускателна способност.


bar
n
1. ГПИ лента; menu ~ лента с менюта; title ~ заглавна лента [на прозорец]; tool~ лента с инструменти; progress ~ лентов индикатор; property ~ лента на свойствата; scroll ~ лента за позициониране / превъртане, плъзгач; status ~ лента на състоянието; task ~ Win лента на процесите;
2. space ~ клавиш за интервал.


base
n
1. база  организирана съвкупност от данни ; data~ база от данни; knowledge ~ база от знания;
2. мат. основа [на бройна система, логаритъм и пр.]; ~-3 numeral system троична бройна система;
v базирам, основавам (on на, върху); XML-~d базиран на XML.


baseline
n тип. шрифтова линия  въображаема хоризонтална линия, върху която лежат основите на буквите без висящи части като „п“ и „к“ .


batch
n пакет; attr пакетен; ~ processing пакетна обработка.


beep
n звуков сигнал;
v издавам звуков сигнал.


benchmark
n еталонен тест.


Bezier curve
= Bézier curve.


Bézier curve
n граф. крива на Безие.


binary
n компилирана програма или библиотека; stable ~ стабилна компилирана версия на програма;
adj двоичен.


binding
n ООП обвързване на извиквания с адреси на методи; early ~ ранно обвързване; late ~ късно обвързване.


binormal
n геом. бинормала.


bit
n бит  най-малката единица за количество информация ; check ~ контролен разряд; ~ depth разредност, брой битове; ~ rate
n скорост на прехвърляне [на данни] в бит/сек.


bitangent
n геом. битангента.


bitmap
n
1. битова карта, масив от битове; граф. растерно / пикселно изображение  изображение, представено чрез битова карта ;
2. attr представен чрез масив от битове; граф. растерен, пикселен [за шрифт или изображение].


black-and-white
adj черно-бял, монохроматичен.


blend
v смесвам [цветове, движения при анимация и др.]; alpha-~ing граф. алфа-смесване  смесване на цветове чрез задаване на алфа-канал или коефициент на прозрачност .


block
n блок; ~ diagram блоксхема; attr блоков; ~ device блоково устройство;
v
1. блокирам  процес, задача, операция ;
2. блокувам  разпределям в блокове данни върху магнитна лента .


blog
n блог.


blur
v граф. замъглявам, разфокусирам [изображение].


body
n
1. геом. тяло;
2. основен текст.


body type
n тип. шрифт на основния текст.


bold
adj тип. получерен [за шрифт]; удебелен [за линия].


bold-face
n тип. получерен шрифт.


bold-faced
adj тип. получерен [за шрифт] (също и boldfaced).


bookmark
n
1. БД маркер;
2. показалец  запаметен адрес на уебстраница или друг ресурс в браузър, на позиция от документ в текстов редактор и пр. .


boot
v стартирам операционна система; ~ loader програма за начално зареждане; ~ sector сектор за начално зареждане.


border
n
1. рамка, кант;
2. край, ръб [на страница, геометрична фигура и пр.].


box
n
1. ГПИ поле, клетка [за въвеждане на данни]; check ~ поле за отметка; combo ~ комбинирано поле, поле с падащ списък; edit ~ текстово поле; list ~ списъчно поле; scroll ~ плъзгач; text ~ текстово поле;
2. ГПИ прозорец; dialog ~ диалогов прозорец;
3. правоъгълник; drag to draw a ~ плъзнете, за да начертаете правоъгълник.


brace
n тип. фигурна скоба ( ).


bracket
n тип. (кръгла) скоба (( )); square ~ квадратна скоба ([ ]).


branch
n
1. ЕП разклонение, условен преход  място в програма, където изпълнението може да продължи по няколко начина в зависимост от някакво условие ;
2. разклонение  една от няколко успоредни версии на програма в система за управление на изходен код ;
3. клон [от дървовидна структура];
v разклонявам (се); ~ a project разклонявам проект, създавам алтернативна версия на проект.


breadth first search
n търсене в ширина.


break
n прекъсване; line ~ знак за край на ред; column ~ знак за нова колона; page ~ знак за нова страница; разделител на страници, разделителна линия между страниците [в електронна таблица];
v
1. прекъсвам [например изпълнение на програма];
2. пренасям [ред в текст].


breakpoint
n точка на прекъсване, контролна точка.


breve
n тип. брева (˘)  диакритичен знак за краткост на гласна, напр. в „й“, „ў“ .


bridge
n мост, преходник.


brightness
n яркост.


browse
v разглеждам, преглеждам [уебстраници, изображения и пр.]; прелиствам [дълъг документ в текстов редактор]; ~ the Web сърфирам, разглеждам страници в Уеб.


browser
n мр. браузър.


bug
n грешка, дефект [в програма].


build
n компилирана програма; debug ~ програма, компилирана с цел тестване и отстраняване на грешки; release ~ програма, компилирана за ползване от крайни потребители;
v компилирам, изграждам изпълним файл от.


built-in
adj вграден.


bullet
n тип. водещ знак [пред рубрика от списък, най-често голяма точка (•)]; ~ed list списък с водещи знаци.


bump map
n граф. карта на неравностите.


bump mapping
n граф. използване на карта на неравностите за получаване на илюзия за грапава повърхност.


bus
n шина.


button
n бутон; mouse ~ бутон на мишката; radio ~ ГПИ бутон за избор; speed ~ ГПИ бутон за бърз достъп.


C

cache
n кеш памет;
v кеширам.


call
n
1. извикване на / обръщение към подпрограма; ~ stack стек на извикванията;
v извиквам / обръщам се към подпрограма;
2. повикване [по телефона], позвъняване.


cancel
v отказвам [започнато действие]; the Cancel button бутонът „Отказ“.


cap size
n тип. височина на главните букви.


capital letter
n тип. главна буква.


caps
n
1. тип. главни букви; in all-~ само с главни букви;
2. съкр. от capabilities.


caption
n
1. заглавие, рубрика;
2. надпис, легенда [на таблица, илюстрация и пр.];
3. субтитър, филмов надпис.


capture
v
1. прехващам [съобщения, данни, видео, звук и пр.];
2. снимам [екран, прозорец].


caron
n тип. обърнат циркумфлекс (ˇ) [напр. в „č“, „š“].


Cartesian
adj мат. декартов; ~ product декартово произведение.


cascade
n каскада;
v ГПИ подреждам в каскада [за прозорци].


case
n
1. случай; test ~ тестова ситуация, тестов сценарий;
2. регистър [на букви]; lower ~ долен регистър, малки букви; upper ~ горен регистър, главни букви; ~ (un)sensitive (не)чувствителен към регистъра; the password is ~-sensitive регистърът на буквите в паролата има значение.


cathode ray tube
n електроннолъчева тръба.


caustics
n опт. каустика  шарка от светли и тъмни петна, получена от пречупването на светлина през прозрачно тяло като стъкло или течност .


cedilla
n тип. седил (¸) [напр. в „ç“].


cell
n клетка [от таблица, памет и т.н.].


center
n център;
v центрирам; ~ed центриран.


center-weighted average metering
n фот. централно претеглено мерене [на осветеността]  режим за автоматично определяне на експонацията във фотоапарат .


certificate
n удостоверение, сертификат; private ~ частен сертификат; ~ authority упълномощен удостоверител; ~ issuer издател на сертификати.


changelog
n дневник на промените.


channel
n граф., зв. канал; alpha ~ граф. алфа-канал, компонент на изображение, задаващ прозрачността; left/right ~ зв. ляв/десен канал [на стерео звук].


character
n
1. (писмен) знак  буква, цифра или препинателен знак ; йероглиф;
2. attr знаков; ~ constant знакова константа; ~ string знаков низ; ~ set знаков набор;
3. герой, персонаж, действащо лице [в книга, филм, игра и пр.]; ~ animation граф. анимация на персонаж от игра или компютърно генериран филм.


charset
n съкр. от character set.


chart
n диаграма; bar ~ лентова диаграма; column ~ стълбова диаграма; line ~ линейна диаграма; pie ~ кръгова диаграма; radar ~ радиална диаграма; scatter ~ точкова диаграма; stock ~ борсова диаграма;
v отразявам данни в диаграма, съставям диаграма.


check
n
1. ГПИ отметка;
2. проверка;
v
1. ГПИ отмятам;
2. проверявам.


checkbox
n ГПИ поле за отметка (също и check box).


child
n наследник [в ориентиран граф или йерархична структура]; attr дъщерен; ~ node възел – наследник, дъщерен възел; ~ process дъщерен процес.


chipset
n схемен набор.


chirp
n (звуков, радио- и пр.) сигнал с линейна честотна модулация (ЛЧМ).


chooser
n селектор.


cicero
n тип. цицер  а) шрифт с кегел 12; б) типографска мерна единица, равна на 12 френски пункта .


cipher
n шифър;
v шифровам.


circumflex
n ез. циркумфлекс (ˆ) [напр. в „â“, „ŝ“].


class
n
1. ООП клас;
2. character ~ клас на герой [в ролева игра, например воин, крадец, магьосник и пр.].


clear
v изчиствам [поле в потребителския интерфейс]; нулирам [бит, флаг]; премахвам [атрибут].


click
n щракване  натискане и отпускане на бутон на мишката ; double ~ двукратно / двойно щракване; right ~ щракване с десния бутон;
v щраквам (с мишката) (on, at върху).


client
n мр. клиентско приложение, клиент.


clip art
n графична колекция  готови изображения, доставяни заедно с графичен редактор, офис пакет или подобен софтуер .


clip
n клип, звуков или видео откъс;
v граф. изрязвам [невидимата част на геометричен обект]; ~ping rectangle изрязващ правоъгълник; ~ping space координатна система за изрязване.


clipboard
n клипборд.


clipping
n зв. кадриране  изрязване на част от сигнала поради наличие на стойности извън обхвата на дискретизация .


coated paper
n печ. покрита хартия.


code
n
1. код, номер, означение; character ~ знаков код, код на знак;
2. код, шифър, азбука, правило за кодиране; ANSI ~ код ANSI;
3. код, текст на програма; source ~ изходен код; HTML ~ код на HTML;
v
1. кодирам; шифровам;
2. програмирам, пиша програмен код.


codec
n кодек  драйвер за работа с компресиран звуков или видео сигнал, от кодер-декодер или компресор-декомпресор .


collapse
v ГПИ свивам [клон от дървовидна структура].


collate
v
1. комплектувам [страниците на всяко от няколко отпечатвани копия на документ];
2. сравнявам, съпоставям [данни при сортирането им].


collation
n
1. комплектуване [страниците на всяко от няколко отпечатвани копия на документ];
2. сравнение, съпоставяне [на текстове или други данни при сортирането им].


colon
n двоеточие (:).


color
n
1. цвят; high ~ представяне на цветовете с 16 бита на пиксел (също и hi-~); true ~ представяне на цветовете с по 8 бита на компонент; true-~ image пълноцветно изображение;
2. attr цветен  съдържащ цвят или цветове ;
3. attr цветови  отнасящ се до цветове ; ~ depth дълбочина/разредност на цвета, цветова разделителна способност;
v оцветявам.


color separation
n печ. цветоотделка.


colorize
v оцветявам; откроявам чрез цветове.


column
n колона.


comma
n запетая (,).


command
n команда; attr команден; ~ interpreter команден интерпретатор; ~ line команден ред.


compatibility
n съвместимост.


compatible
adj съвместим.


compile
v компилирам, преобразувам програмен текст в изпълним код преди изпълнение.


compiler
n компилатор.


compound
adj сложен, съставен от няколко части; ~ document
n съставен документ.


compress
v компресирам.


compression
n компресия.


compressor
n зв. компресор  ефект, изравняващ пиковете на сигнала ; dynamic range ~ компресор на динамичния обхват.


computer graphics
n компютърна графика  а) дисциплина, изучаваща методите за създаване и обработка на изображения с помощта на компютър; б) изображения, създадени чрез въпросните методи  (често и само graphics графика).


concatenate
v конкатенирам, слепвам [например знакови низове].


concatenation
n конкатенация, слепване.


concave
adj геом. вдлъбнат.


concurrent
adj едновременен, успореден.


condensed
adj тип. тесен [за шрифт]; extra ~ свръхтесен.


condition
n условие.


confidential
adj поверителен.


configuration
n конфигурация  а) съвкупност от хардуерните компоненти на компютър; б) съвкупност от настройките на софтуер .


configure
n конфигурирам, настройвам.


conjunction
n
1. съединение, връзка; свързване;
2. лог. конюнкция;
3. ез. съюз.


connect
v свързвам (се).


connection
n мр. връзка; accept ~ приемам връзка; listen for ~ on port/socket чакам връзка през порт/сокет.


connector
n
1. съединителна линия [в графичен редактор];
2. куплунг.


console
n конзола; attr конзолен.


constructor
n ООП конструктор.


contact
n
1. допир, контакт;
2. информация за свръзка/контакт  запис с данни за кореспондент, абонат и подобни в програма за комуникация ;
v свързвам се с.


contact sheet
n
1. лист с миниатюри  страница с таблично подредени умалени версии на снимки, кадри от видеозапис или други изображения ;
2. фот. контактно копие  лист с кадри от фотографска лента, изготвен чрез пряк допир на отрязъци от лентата върху фотохартия .


content handler
n манипулатор на съдържание.


contrast
n контраст.


contributor
n сътрудник.


control
n
1. управление [в програма]; return the ~ връщам управлението;
2. ГПИ елемент за управление  бутон, текстово поле, списъчно поле и т.н. , MS контрола;
3. attr контролен; управляващ; ~ panel контролен панел; ~ character управляващ знак;
v
1. управлявам;
2. контролирам, регулирам.


convert
v конвертирам, преобразувам [формат, мерни единици].


converter
n конвертор, преобразувател, конвертираща програма.


convex
adj геом. изпъкнал.


cookie
n мр. бисквитка  малък файл с данни, свързани с потребителя, записан в локалната машина от код в уебстраница .


cooperative
adj съвместен;


copy
n
1. копие;
2. (основен) текст [на статия, реклама, уебсайт и пр.];
v копирам; ~ and paste копиране и поставяне [през клипборда].


copywriter
n копирайтър  автор на рекламни текстове .


core
n ядро.


correlation
n стат. корелация.


cosecant
n мат. косеканс.


cosine
n мат. косинус; hyperbolic ~ хиперболичен косинус.


cost
n цена; acquisition ~ счет. цена на придобиване; отчетна стойност [на дълготраен актив].


cotangent
n мат. котангенс; hyperbolic ~ хиперболичен котангенс; inverse ~ аркускотангенс.


coupon
n фин. купон [на ценна книга].


covariance
n стат. ковариация.


covariation
n = covariance.


crash
n срив [на софтуер];
v блокирам, сривам се.


crop
v подрязвам, обрязвам [краищата на изображение].


cross-platform
adj междуплатформен, многоплатформен.


cross product
n мат. векторно произведение.


current
n (електричен) ток;
adj текущ.


cursor
n
1. БД курсор  виртуален указател към текущия запис от таблица ;
2. ГПИ курсор, показалец; mouse ~ курсор / показалец на мишката.


curve
n крива; spline ~ сплайнова крива.


custom
adj
1. по избор, зададен от потребителя; ~ font шрифт по избор;
2. нестандартен, изработен по поръчка / за конкретния случай.


customize
v персонализирам, настройвам според предпочитанията си.


cut
v изрязвам  премествам в клипборда ; ~ and paste изрязване и поставяне [през клипборда].


cutoff value
n зв. честота на срязване  прагова честота на филтър за обработка на звук .


cycle
n цикъл;
v изпълнявам цикъл [за програма].


cyclic
adj цикличен; ~ redundancy code (CRC) циклична контролна сума.


D

daemon
n ОС демон.


damage
n
1. повреда;
2. щета  числен израз на резултата от единична атака на бойна единица в игра ; ~ report отчет за повредите;
v повреждам.


dash
n тире.


dashed line
n прекъсната линия.


data storage
n БД хранилище за данни.


database
n БД база от данни; relational ~ релационна база от данни.


DBMS
abbr (database management system) БД система за управление на бази от данни, СУБД.


DCT
abbr (discrete cosine transform) мат. дискретно косинусово преобразувание.


deadlock
n взаимно блокиране.


debug
v отстранявам грешки  от програма ;


debug version
n версия за отстраняване на грешки  версия на програма с вградена допълнителна информация, улесняваща отстраняването на грешки .


debugger
n дебъгер  програма, улесняваща отстраняването на грешки в други програми .


debugging
n отстраняване на грешки [от програма].


decay
n зв. спад [между атаката и платото на импулс].


decimal
adj десетичен; ~ point десетична точка; ~ positions десетични позиции / разреди [често, макар и формално неправилно, се употребява в смисъл ‘дробни разреди’, само за разредите вдясно от десетичния разделител].


declare
v обявявам, декларирам [променлива, метод и пр.].


declining-balance method
n счет. метод на снижаващия се остатък, константно дегресивен метод [за изчисляване на амортизация].


decode
v декодирам.


decompress
v декомпресирам.


decrease
v понижавам, намалявам.


decrement
n понижение, намаляване.


decrypt
v разшифровам.


deemphasis
n зв. деемфаза.


default
n подразбирана стойност / настройка;
adj подразбиран, по подразбиране.


define
v дефинирам, задавам, определям.


dependency
n зависимост [например между файлове с изходен код или модули на софтуер].


depreciation
n счет. амортизация, обезценяване [на дълготраен актив].


depreciable life
n счет. амортизационен срок.


depth
n дълбочина; bit ~ разредност, брой битове; ~ first search търсене в дълбочина; color ~ граф. дълбочина / разредност на цветовете; ~ of field фот. дълбочина на рязкост.


deque
n дек  вид структура от данни, от Double-Ended QUEue .


derivative
n мат. производна.


derived
adj производен [например за програма, създадена на базата на изходния код на друга програма].


descender
n тип. десцендер, долна височина  опашка на буква, висяща под шрифтовата линия .


descending
adj намаляващ, низходящ; ~ order намаляващ ред.


descriptor
n описател, дескриптор.


deselect
v ГПИ
1. изчиствам [поле за отметка];
2. размаркирам, премахвам избора от.


design
n
1. проект, план, чертеж, схема; ~ document проектен документ;
2. дизайн, художествено оформление;
3. шарка, десен, образец;
v проектирам, планирам, замислям.


designer
n
1. проектант, конструктор [на софтуер, машини и пр.];
2. художник, дизайнер  специалист по графично/визуално оформление .


desktop
n
1. ОС, ГПИ работен плот;
2. настолен компютър;
3. attr настолен.


desktop publisher
n настолна издателска система.


desktop publishing
n настолна издателска дейност.


despeckle
v граф. премахвам контрастни петънца [от растерно изображение].


destination
n предназначение; местоназначение; направление.


destructor
n ООП деструктор.


detach
v откачвам, отделям.


developer
n разработчик.


development
n разработване; ~ kit комплект от развойни средства, развоен комплект.


deviation
n стат. отклонение; standard ~ стат. стандартно отклонение.


device
n устройство; ~-independent хардуерно/апаратно независим.


diaeresis
n ез. трема (¨) [напр. в „ë“, „ü“].


dial
n шайба; кръг; color ~ цветови кръг;
v набирам [по телефона].


dial-up connection
n комутируема връзка.


dialog
n
1. = dialog box;
2. attr диалогов.


dialog box
n ГПИ диалогов прозорец.


diamond
n ромб.


diffuse
adj дифузен; ~ lighting граф. дифузно осветление.


digitize
n оцифрявам, представям в цифров вид [текст, звук, изображения, сигнали и пр.].


digitizer
n дигитайзер, таблет.


digraph
n
1. ез. диграф  двойка букви, които заедно обозначават една фонема или поредица от фонеми, различни от обикновените им стойности ;
2. тип. типографска лигатура  обединяване на две букви в един глиф, например æ ;
3. мат. ориентиран граф, орграф.


dimmed
adj ГПИ затъмнен; забранен, недостъпен [за поле, бутон и т.н.].


directory
n ОС директория; home ~ начална директория [на потребител].


dirty
adj замърсен, променен, недействителен [за флаг, съдържание на кешпамет или други данни].


disable
v забранявам; изключвам.


disabled
adj недостъпен, забранен [за поле, бутон, команда и пр.]; изключен [за режим, функционалност и пр.].


disassemble
v дизасемблирам.


discard
V отхвърлям, анулирам [промени], отстранявам [данни].


disconnect
v прекъсвам връзка; ~ from прекъсвам връзката с.


discount
n фин. дисконто, отстъпка.


disk
n диск; hard ~ твърд диск; floppy ~ дискета.


dispatch
v насочвам, диспечеризирам [заявка и пр.]; ~ method метод за диспечеризация; ~ service услуга за диспечеризация.


display
n
1. монитор; екран; дисплей;
2. изображение, визуализация [върху екран];
v
1. изобразявам, изписвам, показвам, визуализирам;
2. тип. отделям с едър или различен шрифт.


display type
n тип. заглавен шрифт, отделящ шрифт.


distribute
v
1. разпределям [данни или изчисления между няколко компютъра / процесора];
2. разпространявам [софтуер, информация, стоки и пр.].


distributed computing
n разпределена изчислителна дейност.


distributed database
n разпределена база от данни.


distribution
n
1. разпространение [на софтуер, стоки и пр.];
2. стат. разпределение [на стойностите на случайна величина]; Bernoulli ~ стат. разпределение на Бернули, биномно разпределение; binomial ~ стат. биномно разпределение, разпределение на Бернули; chi-square ~ стат. χ²-разпределение, хи-квадрат разпределение; gamma-~ стат. гама-разпределение; Gauss ~ стат. гаусово (нормално) разпределение; lognormal ~ стат. логаритмично нормално (логнормално) разпределение; normal ~ стат. нормално (гаусово) разпределение; Poisson ~ стат. разпределение на Поасон; standard normal ~ стат. стандартно нормално разпределение; t-~ стат. t-разпределение, разпределение на Стюдънт; Weibull ~ стат. разпределение на Вейбул.


distributor
n разпространител [на софтуер и пр.].


dithering
v граф. симулиране на нюанси  наподобяване на междинен цвят чрез размесване на пиксели от два цвята .


ditto mark
n права кавичка ("), знак „също“.


DLL
виж dynamic link library.


dock
v
1. ГПИ закачвам, закрепвам [панел, лента или прозорец за друг прозорец];
2. свързвам, закачвам [преносим компютър към стационарен].


docking station
n базова станция.


DOF
abbr (depth of field) фот. дълбочина на рязкост.


domain
n мр. домейн.


donut
n
1. геом. кръгов венец  фигура, ограничена от два концентрични кръга ;
2. геом. тор  геометрично тяло с пръстеновидна форма .


dot
n точка (.); attr точков;
v пунктирам [линия].


dot product
n мат. скаларно произведение.


dot-matrix
adj матричен [за принтер].


dotted line
n пунктирана линия, пунктир.


double-click
v щраквам двукратно (с мишката).


double click
n двукратно щракване (с мишката).


double tap
n двукратно чукване [с пръст върху сензорен екран].


download
v мр. изтеглям, свалям [файл по мрежата].


DPI
abbr (dots per inch) точки на инч  мерна единица за разделителна способност .


draft
n чернова.


drag
v плъзгам [с мишката или с пръст (при сензорен екран)].


drag and drop
n плъзгане и пускане.


drive
n (запаметяващо) устройство; CD-ROM ~ компактдисково устройство; hard disk ~ запаметяващо устройство с твърд диск.


driver
n драйвер, управляваща програма за виртуално или физическо устройство.


drop cap
n тип. бита / висяща буква  едра декоративна буква в началото на абзац, която се простира по височина в първите няколко реда от абзаца .


drop down
adj падащ; ~ list падащ списък; ~ menu падащо меню.


dry
adj зв. необработен, оригинален  за сигнал без приложен филтър или ефект .


dynamic link library
n ОС библиотека за динамично свързване.


dynamic linking
n динамично свързване.


dynamic range
n динамичен обхват  съотношение между минималната и максималната стойност на сигнала при цифрова обработка на звук, изображения и пр. .


E

e-mail
n
1. електронна поща, е-поща, имейл;
2. електронно писмо; ~ address адрес за е-поща;
v изпращам (съобщение) по е-поща.


edge
n
1. геом. ръб [между две стени на геометрично тяло];
2. граница, край, ръб [на страница, област от екрана и пр.];
3. мат. ребро  връзка между два възела в граф ;.


edit
v редактирам.


edition
n издание [и за версии на софтуер].


editor
n редактор  програма за редактиране на текст, графика, музика и пр. .


eject
v изваждам, изхвърлям [сменяем носител от четящото устройство, например оптичен диск].


ellipsis
n тип. многоточие (…).


em
n
1. тип. цицер  шрифт с кегел 12 пункта ;
2. тип. ем  единица мярка за набор, равна на ширината на главната буква М при дадения кегел .


em dash
n тип. ем-тире, дълго тире (—)  с дължина колкото кегела .


em space
n тип. дълъг интервал  с ширина колкото кегела .


embed
v вграждам; ~ded
adj вграден.


emboss
v
1. печ. ембосирам, печатам релефно; ~ed card картичка с релефен печат, ембосирана картичка;
2. граф. ембосирам, придавам релеф на [плоско изображение, чрез изкуствено добавяне на светлосянка].


emoticon
n емотикона.


emphasis
n зв. преемфаза  предварително усилване на някои честоти от сигнала за минимизиране на относителното ниво на внасяния шум .


emulator
n емулатор.


en
n тип. ен  типографска мерна единица, равна на половин ем .


en dash
n тип. ен-тире, средно тире (–)  с дължина половината от кегела .


en space
n тип. кратък (къс) интервал  с ширина половината от кегела .


enable
v включвам, разрешавам [режим, настройка и т.н.].


enabled
adj
1. достъпен, разрешен [за поле, бутон, команда от меню и т.н.];
2. включен, активен, действащ [за режим, настройка и т.н.];
3. съвместим с, способен да работи с; Web-~ достъпен през Уеб, с който може да се работи през Уеб; HDMI-~ съвместим с HDMI.


encapsulate
v ООП капсуловам.


encode
v кодирам.


encoding
n кодировка, кодиране [на знаци].


encrypt
v шифровам.


endmark
n тип. знак за край (на текста)  знак, обозначаващ края на статия в списание или вестник, например квадратче – □ или ■ .


engine
n машина [в абстрактен смисъл на софтуерна подсистема]; search ~ машина за търсене; speech ~ машина за говор; graphical ~ графична машина [на компютърна игра и пр.].


engraved
adj вдълбан [за текст].


enumeration
n изброяване; изброен тип (данни).


envelope
n
1. (пощенски) плик;
2. зв., граф. обвиваща крива, контур.


environment
n обкръжение, среда; development ~ среда за разработка; runtime ~ среда за изпълнение; ~ variable променлива от обкръжението.


equalizer
n зв. изравнител, еквалайзер.


escape
v екранирам [знак]  поставям преди знака друг знак, който отменя специалното му значение .


escaping character
n екраниращ знак, MS превключващ знак.


Escape
n (клавиш) Escape.


evaluate
v оценявам; изчислявам, намирам числовата стойност на; ~ an expression намирам стойността на израз.


evaluation
n
1. оценка, оценяване;
2. изчисляване, намиране на стойност.


evaluative metering
n фот. оценъчно / матрично мерене [на осветеността]  режим за автоматично определяне на експонацията във фотоапарат .


event
n ООП събитие; send an ~ изпращам събитие; ~ handler функция/метод за обработка на събития, обработчик на събития.


exception
n изключение; ~ handling обработка на изключения; catch an ~ прехващам изключение; throw/raise an ~ предизвиквам изключение.


exclusive
adj изключителен [за права и пр.]; ~ or лог. изключващо „или“.


executable
n изпълним файл;
adj изпълним.


execute
v изпълнявам.


expand
v
1. ГПИ разгъвам [клон от дървовидна структура];
2. мат. отварям, разкривам [скоби]; замествам [променливи във формула със съответстващите им изрази].


expanded
adj
1. разширен;
2. ГПИ разгънат  за клон от дървовидна структура .


expire
v изтичам [за срок]; губя валидност;


expired
adj с изтекъл срок, остарял.


export
n експортиране;
v експортирам  записвам данни във файлов формат на друга програма .


exposure
n фот. експониране, експонация.


extended
adj тип. широк [за шрифт].


extension
n разширение.


extra wide
adj тип. свръхширок [за шрифт].


extract
v извличам.


extrude
v граф. екструдирам  получавам триизмерно тяло от плоска крива .


F

face
n
1. граф. стена [на триизмерно тяло]; front/back ~ предна/задна стена;
2. виж style.


factor
n мат. множител, коефициент.


fall back
adj резервен, вторичен; a ~ option резервна настройка  по-проста настройка за случай, че изрично избраната по-усъвършенствана възможност е неприложима – например поради хардуерни или софтуерни ограничения .


false
adj неверен, лъжлив [за твърдение]; неизпълнен [за условие];
n логическата стойност „лъжа“.


family
n тип. гарнитура  съвкупност от едно или няколко шрифтови начертания с общи стилови особености, например Helvetica, Times и пр.  (също и type ~).


fast forward
n превъртане напред [на лента, звукозапис, видеоклип и т.н.].


fatal error
n критична грешка.


feature
n
1. възможност, функция, характеристика [на софтуер или хардуер];
2. част, модул, подсистема [от програма];
3. характеристика, особеност.


feature structure
n ИИ атрибутна структура.


feed
n захранване, подхранване, подаване, снабдяване; line ~ преминаване на нов ред  от старите телетипни терминали, при които това означава подаване на хартията с една стъпка напред ; paper ~ подаване на хартията [в печатащо устройство]; RSS ~ RSS емисия, RSS източник;
v захранвам, подхранвам, подавам.


feedback
n обратна връзка; отзиви (от потребители).


FFT
abbr (fast Fourier transform) мат. бързо преобразувание на Фурие.


field
n поле.


file
n файл; attr файлов; ~ system файлова система; ~ manager файлов организатор, файлов диспечер.


fill
n запълване;
v запълвам.


filter
n филтър; all-pass ~ закъснител, фазов филтър; band ~ лентов филтър  пропускащ дадена честотна лента ; band-pass ~ лентов пропускащ филтър; band-stop ~ режекторен / задържащ / заграждащ филтър  пропускащ всички честоти освен дадена честотна лента ; comb ~ гребенчат (многолентов) филтър; high-pass ~ високочестотен филтър, ВЧ филтър; low-pass ~ нискочестотен филтър, НЧ филтър;
v филтрирам [данни, звук, изображение и пр.].


final
adj ООП ненаследяем [за метод, клас].


fingerprint
n отпечатък  стойност, извлечена от данни с помощта на необратимо преобразувание, която с голяма вероятност е различна за леко различаващи се начални данни .


firewall
n мр. защитна стена.


firmware
n фърмуер  софтуер, вграден в дадено устройство от производителя му, обикновено фиксиран или труден за подмяна .


first person
n ез. първо лице; attr от първо лице; ~ game игра с гледна точка от първо лице.


fit
v побирам, напасвам [текст и/или графика в каре, страница и пр.]; auto~ автопобиране.


fix
v
1. фиксирам;
2. поправям; ~ bugs отстранявам грешки.


fixed width
n attr тип. равноширок [за шрифт].


flag
n флаг  променлива / атрибут с две възможни стойности – 0 и 1, „изключено“ и „включено“ и пр. ; raise a ~ вдигам флаг  задавам стойност 1 / включено ; clear a ~ нулирам / изчиствам флаг  задавам стойност 0 / изключено ;
v отбелязвам, маркирам; ~ for deletion отбелязвам за изтриване; ~ a message as spam отбелязвам писмо като спам.


floppy disk
n дискета; attr дискетен, флопидисков; ~ drive (FDD) дискетно устройство, флопидисково устройство.


flow
n мат. поток (в граф).


flyout
n ГПИ изскачаща палитра.


focal
adj фот. фокален; ~ length фокална дължина.


focus
n фокус; attr фокусен; ~ distance фот. фокусно разстояние.


folder
n папка  а) част от йерархията на файлова система; б) канцеларско пособие за съхраняване на документи ; suspended ~ висяща папка [за картотека в шкаф или чекмедже].


font
n тип. шрифт  конкретно начертание от гарнитура с определен кегел ; ~ size кегел, размер на шрифта; bitmap / outline / scalable / vector ~ растерен / контурен / мащабируем / векторен шрифт.


footer
n печ. долен колонтитул  елементи, повтарящи се в долната част на всяка страница в документ .


footnote
n печ. бележка под линия.


force
v налагам, правя задължителен; ~ a new line задължително преминавам на нов ред.


foreground
n преден план; attr ОС привилегирован, на преден план [за процес].


form
n
1. ГПИ формуляр  прозорец или документ с полета за попълване ; Web ~ уебформуляр;
2. бланка, формуляр;
3. форма [на геометрична фигура].


format
n
1. формат;
2. attr форматен, форматиращ; ~ attribute форматен / форматиращ атрибут; ~ specifier форматиращ символ;
v форматирам; ~ text форматирам / оформям текст.


forward
v мр. пренасочвам, препращам [електронна поща, заявки и пр.].


frame
n
1. рамка  очертан с кантове правоъгълник ;
2. печ. каре  правоъгълна област от страницата ; text ~ текстово каре;
3. кадър [от подвижно изображение, например видеоклип или презентация]; ~ buffer кадров буфер;
4. ИИ фрейм  вид структура за съхраняване на знания .


framework
n
1. скелет, структура, рамка, модел (и прен.);
2. платформа, обкръжение, среда за работа; .NET ~ MS платформата .NET Framework;
3. ИРС скелет на програма, създаден автоматично от развойната среда.


free
adj
1. свободен;
2. безплатен.


free software
n свободен софтуер  софтуер, чийто лиценз позволява на потребителите да го използват, изучават, променят и разпространяват без или почти без ограничения; не бъркай с freeware .


freeware
n безплатен софтуер.


freeze
v ГПИ замразявам, фиксирам [например прозорец или лента с инструменти, за да не може да бъде преместена по невнимание].


frequency
n честота.


friend
n attr ООП приятелски [за клас или функция].


front end
n преден слой [на приложение]; обвивка [за приложение без собствен ГПИ].


frustum
n пресечен конус или пирамида; camera ~ или viewing ~ граф. пирамида на наблюдението  зрително поле на камерата, ограничено от шест равнини – предна, задна, лява, дясна, горна и долна, формиращи пресечена правоъгълна пирамида, в чийто връх е камерата .


full-color
adj пълноцветен.


function
n
1. мат. функция; probability density ~ стат. (функция на) плътност на разпределение; cumulative distribution ~ стат. (кумулативна) функция на разпределение;
2. функция, функционалност, възможност [на програма или устройство].


future value
n фин. бъдеща стойност [на инвестиция, поредица от плащания и т.н.].


fuzzy
adj размит; ~ logic размита логика; ~ set размито множество; ~ matching размито търсене, търсене на приблизителни съвпадения.


G

gadget
n GNU/Linux джаджа; MS, Google притурка  малка програма, чийто прозорец стои постоянно върху работния плот или в уебстраница .


gain
n зв. усилване [в предусилвател]; коефициент на усилване.


gallery
n галерия  прозорец с мостри на готови изображения или други елементи за включване в документ .


gateway
n мр. шлюз.


generic
adj общ, неспециализиран, с общо предназначение.


GI
abbr (global illumination) граф. глобално осветление  симулация, отчитаща не само прякото влияние на светлинните източници, но и отразената между предметите светлина .


glyph
n знак, глиф (мн.ч. глифи).


gothic
adj
1. тип. готически [за шрифт];
2. тип. ам. гротесков / безсерифен [за шрифт].


gradient
n
1. граф. градиент, преливка  преливане на цветове един в друг ;
2. мат. градиент.


graph
n
1. мат. графика [на функция]; диаграма;
2. мат. граф  структура от възли и ребра между тях .


graphic
n графика  изображение, създадено с компютър ;
adj = graphical.


graphical
adj графичен.


graphics
= computer graphics.


grave
n тип. гравис, тежко ударение (`).


gray
adj сив.


gray scale
n степени на сивото;
adj в степени на сивото [за изображение].


grid
n ГПИ мрежа, решетка  а) елемент от ГПИ за изобразяване и въвеждане на таблични данни; б) набор от помощни точки или линии в графичен редактор или програма за редактиране на документи ; snap ~ мрежа за прилепване, помощна мрежа; snap to ~ прилепвам към мрежата; ~ spacing стъпка на мрежата.


groupware
n групуер, софтуер за работа в група.


gsm
abbr (grams per square meter) г/м², грамове на квадратен метър  мярка за плътност на хартия .


guide
= guideline.


guideline
n помощна линия [в графичен редактор].


gutter margin
n печ. поле за подвързване.


H

handle
n
1. манипулатор  данна за идентифициране на обект, с който се борави в програмата ; file ~ ОС файлов манипулатор; object ~ ООП манипулатор на обект;
2. манипулатор  малка маркировка в близост до графичен обект, например квадратче, предназначена за местене и оразмеряване на обекта с мишката .


hard
adj твърд; ~ disk твърд диск; ~ link твърда връзка.


hardware
n хардуер, апаратно осигуряване; attr хардуерен, апаратен.


hash
n хеш, хешстойност; ~ table хештаблица; ~ value хешстойност;
v хеширам, пресмятам хешстойност; ~ing function хешираща функция.


HDR
abbr (high dynamic range) широк динамичен обхват [за записани в цифров вид сигнали, напр. изображения или звук].


header
n
1. печ. горен колонтитул  елементи, повтарящи се в горната част на всяка страница в документ ;
2. заглавна част [на файл, електронно писмо и др.];
3. антетка  заглавен блок от клетки в таблица ;
4. ~ file заглавен файл.


heading
n
1. заглавие; адрес/дата в горния край на писмо;
2. посока на движение, направление, курс [на кораб, самолет и пр.].


headless
adj гол [за приложение]  който работи без дисплей, клавиатура и мишка .


heap
n динамична памет.


hidden line
n граф. скрита линия  закрита от друг геометричен елемент при текущата гледна точка ; ~ removal
n граф. премахване на скритите линии.


hidden surface
n граф. скрита повърхност  закрита от друг геометричен елемент при текущата гледна точка ; ~ removal граф. премахване на скритите повърхности.


hide
v скривам.


hierarchy
n йерархия.


highlight
n
1. маркировка, осветяване [върху избран обект]; светъл ред [върху избрана команда в меню];
2. открояване [на текст чрез ярък фон];
3. граф., фот. светло петно, блик; pl най-светлите тонове в изображение;
v осветявам, маркирам [избран обект]; откроявам [текст]; syntax ~ing открояване на синтаксиса.


hint
v тип. инструктирам [шрифт]  задавам инструкции за по-ясно растеризиране на векторен шрифт при малки кегели .


host
n мр. хост;
v мр. подслонявам  сайт на сървър ; вграждам  компонент в уебстраница .


host process
n процес – гостоприемник  процес, в чийто контекст работи даден софтуерен компонент ; MS хост процес.


hot key
n бърз клавиш.


HSV
abbr (hue, saturation, value) граф. нюанс, наситеност, яркост  система за задаване на цветове .


hub
n мр. концентратор.


hue
n цвят, оттенък, нюанс; граф. спектрален цвят  параметър на цвета, който определя мястото му в спектъра ; MS нюанс.


hyperlink
n мр. хипервръзка  препратка в хипертекст .


hypertext
n мр. хипертекст.


hyphen
n късо тире за пренос, дефис (-); optional ~ меко тире.


hyphenation
n сричкопренасяне.


hyphenator
n модул/програма за сричкопренасяне.


I

icon
n ГПИ икона.


idle
adj неактивен, свободен, работещ на празен ход.


image
n изображение; картина, снимка; disk ~ снимка на диск  файл, дублиращ цялото съдържание на диск .


image metamorphosis
n граф. метаморфоза на изображение  плавен преход между две или повече подвижни или неподвижни изображения чрез едновременно деформиране и преливане на цветовете .


import
n импортиране;
v импортирам  зареждам файл във формат на друга програма .


inbox
n кутия за входяща поща.


include
v включвам [модул в програма, програма в пакет и пр.].


incoming
adj входящ.


inconsistent
adj несъгласуван, непоследователен, противоречив.


increase
v повишавам, увеличавам.


increment
n повишение, увеличаване; стъпка [за увеличаване на стойност].


incremental
adj постъпков, постепенен; добавъчен  който само обновява / допълва нещо вече изградено или компилирано, без да го построява изцяло наново ; ~ backup добавъчно архивиране  при което към архива се копират само последните променени файлове .


indent
n печ. отстъп  странично отстояние на абзац от бялото поле на страницата .


index
n
1. БД индекс  допълнителни данни за колона от таблица, които позволяват по-бързо търсене и сортиране в нея ;
2. индекс, показалец, (азбучен) списък [на термини, илюстрации и т.н.];
3. мат. (pl indices) степенен показател;
4. тип. изображение на ръка с насочен показалец;
v
1. индексирам [данни];
2. снабдявам (документ) с индекс/показалец;
3. включвам в индекс.


infix
n
1. ез. вмъкната сричка (словообразувателен елемент);
2. attr инфиксен; ~ notation инфиксен запис;
v ез. вмъквам [сричка, словообразувателен елемент].


inherit
v ООП наследявам.


inherited
adj ООП наследен.


initialization
n инициализация, начално установяване.


initialize
v инициализирам  привеждам в начално състояние .


inner
adj вътрешен; ~ product мат. скаларно произведение; ~ join БД вътрешно съединение.


inode
n ОС индексен дескриптор.


input
n
1. въвеждане [на данни];
2. вход, входни / начални данни [за работата на програма]; attr входен [за устройство];
v въвеждам [данни].


install
v инсталирам.


installation
n
1. инсталиране;
2. инсталация, инсталирано копие на програма.


installer
n инсталатор.


instance
n ООП екземпляр [на клас], обект [от клас]; an ~ of the CSocket class екземпляр на класа CSocket, обект от класа CSocket.


instantiate
v ООП създавам екземпляр (обект); ~ a class създавам екземпляр на клас, създавам обект от клас.


integer
n цяло число; attr целочислен.


integral
n мат. интеграл;
adj мат.
1. интегрален;
2. целочислен.


integrity
n цялост, цялостност; data ~ check проверка за целостта на данните.


interactive
adj интерактивен.


intercept
v прехващам.


interface
n интерфейс; application programming ~ (API) интерфейс за приложни програми; graphical user ~ (GUI) графичен потребителски интерфейс; attr интерфейсен; ~ cable интерфейсен кабел;
v свързвам се през интерфейс (with с).


interlaced
adj презредов [за растерно изображение].


internet
n интернет  компютърна мрежа, съставена от подмрежи ; The Internet Интернет  глобалната мрежа ;


interpenetration
n геом. взаимно пресичане [на геометрични фигури/тела].


interpolate
v мат. интерполирам.


interpolation
n мат. интерполация  изчисляване на междинни стойности на величина с използване на дискретен набор от известни нейни стойности ; linear ~ линейна интерполация.


interpolator
n интерполатор.


interpret
v интерпретирам  преобразувам изходен или междинен код в изпълним по време на изпълнение .


interpreter
n интерпретатор.


interrupt
n ОС прекъсване;
v прекъсвам.


intersection
n сечение [на множества, геометрични фигури]; ~ point пресечна точка.


intranet
n интранет  вътрешна компютърна мрежа на организация .


intrinsic
adj вътрешен, стандартен, вграден [за функция, константа и подобни].


intro
n (съкр. от introduction) въведение, интродукция [на книга, филм, игра, песен и пр.]; ~ movie уводен видеоклип на игра.


ISP
abbr (Internet service provider) интернет доставчик.


italic
n pl тип. курсив;
adj курсивен; ~ type курсив.


item
n
1. елемент (от списък); обект;
2. предмет [в инвентара на персонаж в ролева игра, обикновено с числово изразени свойства, които влияят върху характеристиките на персонажа].


J

JIT compiler
n ЕП JIT компилатор  който компилира междинен код до изпълним точно преди изпълнението; от just in time – точно навреме .


JIT debugger
n ЕП JIT дебъгер  който се прикрепва автоматично към стартиран процес при възникване на грешка .


job
n задача, задание; ~ job задание за печат.


join
n БД съединение; equi-~ еквисъединeние; full ~ пълно съединение; inner ~ вътрешно съединение; outer външно съединение; subtract ~ съединение с разлика.


joiner
n съединител  специален знак в Уникод, който причинява свързване на буквите от двете му страни и не разделя думата ; zero-width ~ съединител с нулева ширина.


jump
n
1. преход, прехвърляне на управлението на друго място [в програма]; conditional ~ условен преход;
2. скок, преход, преминаване [към уебстраница, част от документ и пр.];
v
1. осъществявам преход, прехвърлям управлението на друго място [в програма];
2. преминавам (to към) [страница и пр.].


jumper
n мостче.


justified
adj разпределен, двустранно подравнен [за текст].


justify
v подравнявам двустранно [текст].


K

kernel
n ОС ядро.


kerning
n тип. керн, кърнинг  приближаване на печатни знаци един към друг, ако фòрмата им го позволява, например в „AV“, „LY“ .


key
n
1. клавиш;
2. ключ  поле от запис с данни, по което записът може да бъде търсен ;
v въвеждам чрез клавиатурата (и ~ in).


keyboard
n клавиатура.


keystroke
n натискане на клавиш или комбинация от клавиши.


keyword
n запазена / ключова / служебна дума [от език за програмиране].


kit
n комплект; development ~ развоен комплект; resource ~ ресурсен комплект.


kurtosis
n стат. ексцес.


L

landscape
n печ. пейзаж  ориентация на хартията, при която дългата страна на листа е хоризонтална ;
adj пейзажен; ~ mode фот. пейзажен режим  режим на снимане с фокусиран фон .


laptop
n лаптоп.


launch
v стартирам.


layer
n
1. слой  вид групиране на обекти в графичен редактор ;
2. ниво на компресиране [при компресия MPEG].


layout
n
1. план, разположение, подреждане [на текст, елементи за управление, графични елементи и пр.]; keyboard ~ клавиатурна подредба;
2. печ. оформление, макет [на книга, вестник, реклама, плакат и пр.];
v разполагам, подреждам.


lead
n тип. дурхшус, разредка [между редове];
v
1. водя; предхождам; ~ zero водеща нула [в изписано число];
2. печ. разреждам линии, давам въздух.


leading
n тип. разредка, междуредие, дурхшус.


leaf
n листо  възел без наследници в ориентиран граф ; ~ node възел – листо.


legibility
n тип. отчетливост, леснота на различаване [на шрифт].


left aligned
adj подравнен отляво.


left-handed
adj
1. който е левичар;
2. предназначен за използване от левичар.


legacy
n attr остарял, наследен  останал от предишна операционна система, работна среда, стандарт и пр. .


length
n дължина; focal ~ фокусно разстояние.


lever arch file
n папка с рингове  папка с механизъм, чието лостче отваря и затваря две или повече двойки извити скоби за захващане на перфорирани документи  (и lever arch folder).


lexeme
n лексема, минимална речникова единица  например думите „вървях“ и „вървеше“ са форми на лексемата „вървя“ .


lexer
n лексичен анализатор.


license
n лицензия.


ligature
n тип. лигатура  знак, обединяващ две или повече поредни букви, например „fi“, „fl“ .


light
n граф. светлинен източник;
adj тип. светъл  степен за тегло на шрифт ; ultra ~ тип. сръхсветъл; semi-~ тип. полусветъл.


lighting
n гр. осветление, осветяване; ~ model модел на осветяване.


linage
n
1. брой на печатните редове;
2. плащане на ред [за ръкопис];
3. печ. линеатура  брой растерни точки на единица разстояние при печат на полутоново изображение .


line
n
1. линия; dashed ~ прекъсната линия; dotted ~ пунктирана линия; ~ style тип на линия; solid ~ непрекъсната линия;
2. геом. права;
3. ред [от текст];
4. линия, канал за комуникация; phone ~ телефонна линия.


line art
n щрихово изображение.


lineage
n
1. потекло, родословие, произход; 2 = linage.


link
n
1. (съкр. от hyperlink) (хипер-)връзка  препратка в хипертекст ;
2. връзка [в документ, например към файл, OLE обект и пр.]; hard ~ ОС твърда връзка; symbolic ~ ОС символна връзка;
v свързвам.


linker
n ЕП свързваща програма, свързващ редактор.


lip sync
n граф. синхронизиране на движението на устните на персонаж със записан говор.


list
n
1. списък [и като структура от данни в програмирането]; doubly linked ~ двусвързан списък;
2. ГПИ списъчно поле; ~ view списъчен изглед.


literal
n непосредствена константа, литерал.


load
n натоварване;
v зареждам [файл, данни и пр. в оперативната памет].


load balancing
n мр. разпределяне на натоварването [например между няколко сървъра в клъстер].


local
adj мр. местен, локален; ~ system локална машина; ~ variable локална променлива.


location
n местоположение [на файл върху диск, в мрежа и пр.].


log
n дневник; ~ file файл – дневник, MS регистрационен файл;
v отчитам, регистрирам; ~ in влизам [в сайт, компютър и пр.], легитимирам се [пред сайт, компютър и пр.] ~ out излизам.


login
n
1. влизане [в сайт, компютър и пр.], легитимиране;
2. потребителско име за влизане;
v виж log in.


logout
n
1. излизане [от сайт, компютър и пр.];
v виж log out.


look and feel
n изглед (облик) и усещане [на програма, уебсайт или друг интерактивен продукт].


lower
v тип. снижавам [буква спрямо останалите букви от реда].


lowercase
n тип. малки (редовни) букви.


M

M-dash
виж em dash.


M-space
виж em space.


macro
n макрос, макрокоманда.


macron
n тип. горна черта (ˉ)  диакритичен знак за дълга гласна .


mail
n поща [вкл. електронна]; ~ merge циркулярни документи  функция за изготвяне на циркулярни документи чрез автоматично попълване на полета в бланка с данни от таблица ;
v изпращам по пощата.


mailing list
n пощенски списък  списък от абонати на електронна поща, най-често на дискусионна група .


mailbox
n мр. (електронна) пощенска кутия.


maintain
v поддържам, обслужвам (технически).


maintainer
n отговорник [за поддържане / техническо обслужване на нещо].


manager
n диспечер, програма/модул за управление; device ~ диспечер на устройствата; task ~ Win диспечер на задачите; организатор; file ~ файлов организатор.


manual
n ръководство, упътване;
adj ръчен; ~ settings ръчни настройки.


map
n
1. таблица на съответствие [напр. между ключове и съответни записи с данни]; message ~ таблица на съобщенията; color ~ граф. палитра, таблица на цветовете [в изображение с индексирани цветове];
2. граф. карта  правоъгълен масив, чиито стойности определят някакво свойство в съответните им точки от геометрична повърхност ; texture ~ граф. карта на текстурата; normal ~ граф. карта на нормалите; bump ~ граф. карта на неравностите; gloss ~ граф. карта на блясъка; glow ~ граф. карта на излъчваната светлина; ambient occlusion ~ граф. карта на осветеността от разсеяна светлина; photon ~ граф. карта на разпределение на фотоните;
3. (географска) карта; виртуална местност в компютърна игра;
v
1. съпоставям, разпределям, назначавам, установявам съответствие между (~ to); наслагвам, налагам, съвместявам, сдвоявам [напр. адресни пространства]; ~ a network drive назначавам мрежово устройство;
2. правя карта, нанасям върху карта;
3. граф. проектирам, налагам [плоско изображение върху повърхността на триизмерно тяло].


mapping
n
1. съответствие, съпоставяне [между елементите от две множества]; мат. изображение; address space ~ налагане на адресни пространства едно върху друго; texture ~ граф. съответствие между върхове на тяло и текстурни координати; planar / cylindrical / spherical ~ граф. успоредна / цилиндрична / сферична проекция на текстурата; uv-~ задаване на текстурните координати поотделно за всяка стена.


marching ants
n ГПИ бягащ пунктир.


margin
n
1. граница;
2. печ. (бяло) поле [по края на страница или друга област, съдържаща текст]; top / upper ~ горно бяло поле.


markup
n печ. означения от коректор / редактор; MS корекция, коректура  означения за корекции и за начин на отпечатване, които често се нанасят на ръка върху разпечатка, например подчертана дума означава отпечатване с курсив .


mask
n маска;
v маскирам.


master
n
1. печ. макет; ~ page макетна страница; ~ slide макетен кадър;
2. attr главен, водещ; ~ boot record главен запис за начално зареждане.


match
n съвпадение [при сравняване или търсене]; exact ~ точно съвпадение; fuzzy ~ размито / приблизително съвпадение.
v
1. сравнявам, търся съвпадение;
2. съвпадам с; съответствам / пасвам на.


matrix
n матрица; attr матричен; ~ printer матричен принтер.


maturity
n фин. падеж [на полица].


mean
n средна стойност, средно аритметично (и ~ value);
adj среден; ~ line бисектриса; ~ proportional средно пропорционално; ~ square value средноквадратична стойност.


media
n
1. мн. ч. от medium;
2. съкр. от multimedia; ~ file мултимедиен файл;
3. средства за масово осведомяване, масмедии.


median
n
1. геом. медиана  отсечка между връх на триъгълник и средата на срещуположната му страна ;
2. стат. медиана  стойност от набор от числа, такава, че половината числа от набора са по-малки, а другата половина – по-големи от нея ; ~ filter граф. медианен филтър  заменя цвета на всеки пиксел с медианата на цветовете на пикселите в негова околност .


medium
n
1. средство, среда [за комуникация]; носител [на информация]; removable ~ сменяем носител;
2. изк. (художествено) средство / техника;
adj среден, междинен, умерен.


memory
n памет; random access ~ (RAM) оперативна памет, ОП; read-only ~ (ROM) постоянна памет, ПП; ~ leak изтичане на памет.


menu
n ГПИ меню; main ~ главно меню; drop-down ~ падащо меню; pop-up ~ изскачащо меню; context ~ контекстно меню; speed ~ ускоряващо меню, меню за бърз достъп.


mesh
n граф. фасетен модел  триизмерен модел, съставен от триъгълни, четириъгълни или многоъгълни стени .


message
n съобщение; instant ~ing обмен на незабавни съобщения.


metering mode
n фот. режим на измерване [на осветеността, за автоматично определяне на експонацията във фотоапарат].


method
n ООП метод.


metrics
n метрика.


milestone
n етап на проект, контролна точка  момент в изпълнението на проект, когато се проверява изпълнението на определени критерии .


modal
adj модален.


mode
n
1. режим [на работа на устройство или програма];
2. стат. мода  най-често срещана стойност в извадка .


moire effect
n муар  артефакти в растерно изображение, получени от дискретизация с неподходяща разделителна способност .


monochromatic
adj едноцветен, монохроматичен  с единствена или тясно ограничена дължина на вълната  [за светлина].


monochrome
n едноцветна рисунка;
adj
1. едноцветен, монохромен;
2. черно-бял.


monospace
n тип. равноширок шрифт.


monoweight
n тип. неконтрастен / геометричен шрифт  шрифт с постоянна или почти постоянна дебелина на щрихите .


morphing
n
1. граф. = image metamorphosis;
2. зв. плавно преминаване на един звук в друг.


motherboard
n дънна платка.


mount
v монтирам [устройство, файлова система и пр.].


mouse
n мишка; the left / middle / right ~ button левият / средният / десният бутон на мишката; optical ~ оптична мишка; wireless ~ безжична мишка.


multi spot
adj фот. многоспотов [за осветление]; ~ metering фот. многоспотово / полизонално / матрично мерене [на осветеността]  режим за автоматично определяне на експонацията във фотоапарат .


multi-tap
n многоударно въвеждане  въвеждане на буква с неколкократно натискане на един и същ клавиш при мобилните телефони .


multiline
n граф. мултилиния  геометрична фигура, съставена от една или повече полилинии .


multimedia
n
1. мултимедия  съчетание от текст, подвижни и неподвижни изображения и звук ;
2. attr мултимедиен.


multiple
n кратно число; a ~ of five число, кратно на пет;
adj
1. кратен;
2. многоброен, многократен, многочислен;
3. съставен от много части/елементи.


multitasking
adj многозадачен.


N

N-dash
виж en dash.


N-space
виж en space.


name
n име; user ~ потребителско име;
v наименувам; ~d наименуван.


namespace
n ООП
1. пространство от имена;
2. област на видимост на име.


native
adj
1. Java апаратно зависим, предназначен за конкретна платформа; ~ method call обръщение към апаратно зависим метод; ~ code машинен код за определен модел процесор;
2. вътрешен, основен, собствен [за формат, представяне]; CDR is the ~ file format of CorelDraw CDR е вътрешният файлов формат на програмата CorelDraw.


nest
v влагам [управляващи оператори, структури, класове и пр.].


nested
adj вложен.


net1
n мрежа.


net2
adj нетен, чист [за печалба и пр.].


network
n мрежа.


neural network
n ИИ невронна мрежа.


neuron
n ИИ неврон.


newsgroup
n мр. дискусионна група.


node
n възел  елемент от мрежовидна или йерархична структура ; network ~ мрежов възел  компютър или друго устройство, разглеждано като възел от мрежа .


noise
n шум  случайно влияние върху сигнал, включително звук, изображение и пр. ; ~ function шумова функция, функция, моделираща шум.


non-joiner
n разделител, MS несъединител  специален знак в Уникод, който причинява разделяне на буквите от двете му страни, но не разделя думата на две думи .


non-local
n отдалечен.


normal
n геом. нормала, перпендикуляр; ~ map граф. карта на нормалите;
adj
1. нормален, обикновен, обичаен; тип. обикновен [за начертание на шрифт];
2. геом. перпендикулярен.


normalize
v нормализирам.


notation
n нотация, представяне, изписване; reverse Polish ~ обратен полски запис, постфиксен запис  поставяне на знака за действие след операндите, например 3 4 + .


null
n стойност null.


numeric keypad
n цифров блок на клавиатурата.


O

object
n ООП обект, екземпляр на клас.


object-oriented
adj обектноориентиран.


oblique
adj тип. наклонен [за шрифт]; ~ type наклонен шрифт  механично наклонен шрифт, при който строежът на буквите не се отличава от изправения вариант, за разлика от курсива .


obsolete
adj остарял, излязъл от употреба.


occurrence
n срещане [на текст в документ и пр.]; replace all ~s of the searched string заменям всички срещания на търсения низ.


octet
n осморка, набор от осем обекта; октет; мр. байт, набор от осем бита.


octree
n осмично дърво.


off line
adj,
adv без връзка с мрежата, офлайн.


offset
n отместване [на координати, адрес в паметта и пр.];
v отмествам.


ogonec
n тип. ого̀нек (˛) [напр в „ą“, „ę“].


ogonek
= ogonec.


one-tailed
adj стат. едностранен [за разпределение].


open
adj отворен;
v отварям [файл, документ, прозорец и пр.].


open source software
n софтуер с отворен (изходен) код.


option
n
1. команда, позиция от меню;
2. възможност за избор; you have the ~ to можете по желание да;
3. елемент на ГПИ; dialog ~s елементи за управление в диалогов прозорец;
4. режим; the Hyphenate ~ is turned on режимът „Сричкопренасяне“ е включен;
5. параметър [за програми, стартирани от командния ред].


optional
adj незадължителен.


optional hyphen
n меко тире (за пренос)  тире, обозначаващо възможна позиция за сричкопренасяне, видимо само в случай, че думата действително бъде пренесена .


order
n
1. ред, последователност, порядък; alphabetical ~ азбучен ред;
2. мат. ред, степен, порядък, разряд; first-~ filter филтър от първи ред;
3. нареждане, заповед;
4. поръчка;
v
1. подреждам, сортирам;
2. нареждам, заповядвам;
3. поръчвам.


organizer
n организатор  програма за подреждане на документи или за поддържане на разписание на ангажименти .


origin
n мат. начало [на координатна система].


orphan
n печ. висящ ред  единичен първи ред от началото на абзац, останал в края на страница или колона при разкъсване на абзаца .


orthographic
виж orthographical.


orthographical
adj
1. правописен;
2. геом. ортогонален; ~ projection перпендикулярна проекция, ортогонална проекция.


outbox
n кутия за изходяща поща.


outgoing
adj изходящ.


outline
n
1. очертание, контур;
2. attr контурен, очертан;
3. план, конспект, структура [на текст, презентация и пр.]; ~ level ниво от плана [в документ];
v
1. очертавам;
2. нахвърлям, конспектирам.


output
n изход, резултатни данни, резултат [от изпълнението на програма];
v извеждам [данни върху екран, хартия, в мрежа и т.н.]; attr изходен [за устройство].


outro
n епилог, финална сцена в игра или филм [думата е образувана по аналогия с intro].


overflow
n препълване [на памет, буфер и пр.];
v препълвам (се).


overlap
v припокривам, застъпвам.


overload
v ООП претоварвам [метод на клас или оператор]; ~ed претоварен.


override
v ООП предефинирам; заменям; пренаписвам [метод, функция]; припокривам; имам предимство пред.


overwrite
v замествам, записвам върху, презаписвам  записвам нови данни на мястото на съществуващи .


P

package
n Java, Delphi пакет  съвкупност от логически свързани класове и функции .


packet
n мр. пакет.


padding
n
1. вътрешно поле, вътрешен отстъп [в клетка от таблица];
2. допълване [на данни, за да бъде размерът им кратен на дадено число].


page
n страница; Web ~ уебстраница.


paginate
v печ. разделям на страници.


page make-up
n печ. страниране.


palmtop
n джобен компютър (също и ~ computer).


pan
n
1. зв. панорамно изместване [между левия и десния канал на стерео звук];
2. ГПИ панорамиране  преместване на частично видим в изгледа документ, така че да се покаже друга негова част ;
v
1. кино панорамирам  правя панорамни снимки, местя камерата настрани, снимайки ;
2. зв. позиционирам звук между левия и десния канал;
3. ГПИ премествам, придвижвам, панорамирам [изглед, документ, изображение и т.н.].


par
n фин. номинал, номинална стойност [на ценни книжа] (също и ~ value).


paradigm
n парадигма  а) ЕП съвкупност от идеи и понятия, определящи стила на създаване на програми, например структурно, обектноориентирано, функционално или логическо програмиране; б) ез. правило за образуване на словоформи .


paragraph
n печ. абзац; ~ style абзацен стил, стил за абзаци; ~ text редовен текст.


parallel
adj
1. геом. успореден, паралелен;
2. паралелен [за процеси, които се изпълняват едновременно от няколко отделни ядра или процесори].


parallelize
v разпаралелявам  пригаждам алгоритъм за паралелно изпълнение от няколко процесора .


parameter
n параметър.


parenthesis
n тип. кръгла скоба.


parity
n четност.


parse
v извършвам синтактичен анализ.


parser
n синтактичен анализатор.


partition
n ОС дял [от диск].


pass
n пас, еднократна обработка; single-~ compiler еднопасов компилатор;
v
1. подавам [параметър];
2. преминавам [тест, проверка].


password
n парола.


paste
v поставям [съдържанието на клипборда, в документ, папка и пр.].


patch
n
1. корекция, кръпка, обновяващ пакет за програма;
2. граф. порция, част от повърхнина; Bézier ~es порции на Безие.


path
n
1. ОС път  поредица от директории за претърсване ;
2. граф. крива; траектория;
3. мат., ИИ път в граф; ~ finding търсене на пътища; ~ finder модул за търсене на пътища [например в ИИ на компютърна игра].


pattern
n
1. граф. шарка, десèн, образец за запълване на фигура;
2. шаблон, образец за сравняване [на низове, изображения и др.]; ~ matching сравняване по шаблон/образец; ~ recognition разпознаване на шаблони/образци;
3. подредба, закономерност; схема за разполагане на множество елементи.


peer-to-peer
adj мр. децентрализиран.


percentile
n стат. процентил.


perceptron
n ИИ перцептрон  вид проста невронна мрежа .


period
n
1. период; settlement ~ счет. платежен / отчетен / счетоводен период;
2. тип. точка (.).


permission
n право [на достъп], разрешение [за достъп]; file ~ режим на достъп до файл, права за достъп до файл.


personalize
v персонализирам, настройвам според предпочитанията си.


perspective
n перспектива; attr перспективен; ~ projection перспективна проекция; ~ transformation перспективна трансформация; ~ view изглед в перспектива / перспективна проекция.


phaser
n зв. фазер  ефект, при който оригиналният сигнал се смесва с негово копие, изместено по фаза .


photon
n граф. фотон  минималното симулирано количество светлина при някои алгоритми за фотореалистично осветление .


pica
n
1. тип. цицер  шрифт с кегел 12 ;
2. тип. пайк, пика  англоамериканска типографска мерна единица, равна на 12 пункта .


pin
n перо [от куплунг].


pipe
n ОС канал.


pipeline
n конвейер.


pitch
n
1. муз. височина на тон;
2. стъпка [при обхождане на данни в паметта];
3. ав. тангаж, надлъжно управление  завъртане около напречната хоризонтална ос на летателния апарат .


pivot
n репер, реперна точка.


pixel
n пиксел.


pixelation
n пикселизация  наличие на видими едри пиксели в растерно изображение; може да бъде нежелана, например при увеличаване, или търсена, например при преход между кадри във видеоклип .


pixmap
n пикселна карта.


placeholder
n запазено място, MS контейнер  временно обозначение за по-сложен обект, чрез което се избягва изобразяването на самия обект, но се пази мястото му ; ~ character заместващ знак, (знак –) заместител.


plain text
n крипт. нешифрован текст, прав текст.


plane
n
1. геом. равнина;
2. (съкр. от airplane) самолет.


play
v
1. играя;
2. възпроизвеждам (звук, видео); ~ list списък за възпроизвеждане.


player
n
1. играч; single ~ game солова игра, игра с един играч; single ~ campaign солова кампания; multi~ game състезателна/отборна игра, игра с много играчи;
2. плейър  програма или устройство за възпроизвеждане на мултимедия .


plot
n чертеж, графика [вкл. на функция], диаграма;
v чертая.


plotter
n плотер.


plug-in
n приставка.


point
n
1. точка [и като геометрично понятие]; control ~ граф. контролна точка  чрез която се управлява фòрмата на крива линия ;
2. тип. пункт  печатарска мерна единица; в Европа: 1 пункт на Дидо = ок. 0,376 мм, 1 мм = 0,266 пункта, 12 пункта = 1 цицер; в САЩ: 1 пункт = 1/72 инча = ок. 0,351 мм, 12 пункта = 1 пайк ; Didot ~ френски пункт, пункт по системата от типографски мерки на Дидо.


pointer
n
1. показалец, курсор [на мишката];
2. указател  променлива, съдържаща адрес в паметта .


pointer swizzling
n получаване на указател от обръщение по идентификатор или позиция [например при десериализиране на обекти].


polygon
n геом. многоъгълник.


polyline
n граф. полилиния  сложна линия, съставена от последователно свързани отсечки, дъги, сплайнови сегменти и пр. .


pop-up
n ГПИ изскачащ прозорец; ~ blocker програма за блокиране на изскачащи съобщения; attr изскачащ; ~ menu изскачащо меню, контекстно меню; ~ ad изскачаща реклама [в уебстраница].


populate
v попълвам с данни [таблица, масив и пр.].


population
n стат. популация, генерална съвкупност.


port
n порт.


portable
adj преносим.


portability
n преносимост.


portrait
n печ. портрет  ориентация на хартията, при която дългата страна на листа е вертикална ; ~ mode фот. портретен режим  режим на снимане с фокусиран преден план и разфокусиран фон .


post
n публикация;
v публикувам.


postcondition
n постусловие.


postfix
n постфикс; attr постфиксен; ~ notation постфиксен запис.


posture
n тип. наклон [на знаците в шрифт].


pound sign
n тип. диез (#).


precondition
n предусловие.


predicate
n Prolog предикат.


prefix
n ез. представка, префикс; attr префиксен; ~ notation префиксен запис;
v поставям представка/префикс пред; ~ the channel name with a ‘#’ поставям „#“ пред името на канала.


preprint
n печ. предпечатна подготовка.


present value
n фин. настояща стойност [на инвестиция, поредица от плащания и т.н.].


preset
n готова настройка, предварителна настройка;
adj предварително зададен.


preview
n мостра, образец;
v преглеждам предварително; print ~ предпечатен преглед.


principal
n фин. главница; основен капитал.


print
v печатам, отпечатвам; ~ job задача / задание за печат; ~ queue опашка (от документи) за отпечатване; ~ preview предпечатен преглед.


printer
n
1. принтер, печатащо устройство [към компютър, касов апарат и пр.]; dot matrix ~ матричен принтер; ink jet ~ (мастилено)струен принтер; laser ~ лазерен принтер; thermal ~ термичен принтер;
3. печатар, типограф.


printout
n разпечатка.


priority
n приоритет, предимство.


priority queue
n опашка с приоритети.


privacy
n поверителност / защита (на личните данни) [при предоставянето им на друго лице или организация].


private
adj ООП частен, вътрешен [за метод или поле на клас].


process
n ОС процес;
v обработвам;


processing
n обработка.


processor
n
1. процесор;
2. програма, която обработва конкретен вид данни; word ~ текстообработваща програма.


program(me)
n програма; attr програмен;
v програмирам.


programmatic
adj програмен, извършван по програмен / софтуерен път.


progress
n ход, напредък [на операция]; copying in ~ извършва се копиране, протича копиране.


progress bar
n лентов индикатор [за хода на операция], MS индикатор за развитие / напредък, лента на напредъка.


project
n проект  съвкупност от логически свързани файлове, върху които се работи с дадена програма, например всички модули на разработвана програма или всички изображения и модели за създавана компютърна анимация ; ~ manager диспечер на проектите  програмен модул за организиране на файлове в проекти .


projection
n геом. проекция; ~ matrix проекционна матрица, матрица на проекция.


prompt
n подкана, промпт  кратък подканващ надпис в началото на командния ред ; command ~ команден ред;
v подканвам [потребителя да извърши някакво действие].


proof
n
1. доказателство [и математическо];
2. тест, проба, изпитание;
3. печ. коректура  пробен отпечатък, използван за откриване на грешки ; color ~ цветна проба;
v = proof-read.


proof-read
v проверявам за грешки.


property
n свойство; ~ bar лента за свойствата; ~ sheet Win лист със свойства.


proportional
adj
1. пропорционален;
2. тип. разноширок [за шрифт].


protected
adj ООП защитèн [за метод, поле].


protocol
n мр. (мрежов) протокол; ~ handler манипулатор на протокол.


provider
n доставчик; data ~ доставчик на данни; service ~ доставчик на услуга (услуги); Internet ~ доставчик на Интернет.


proxy server
n мр. прокси сървър, сървър – посредник, междинен сървър.


public
adj
1. ООП публичен [за метод, поле];
2. публичен, общодостъпен; ~ key крипт. публичен ключ;


pull
v извличам [данни].


pull quote
n изнесен цитат  отделен чрез шрифт и полета от основния текст .


pull-down
adj падащ; ~ menu падащо меню.


pulse
n импулс; ~ code modulation (PCM) широчинно-импулсна модулация, ШИМ; electromagnetic ~ (EMP) електромагнитен импулс; attr импулсен; ~ dialing мр. импулсно набиране.


Q

quad
n
1. четворка, набор от четири обекта;
2. тип. квадрат  мерна единица ;
3. разг. четириъгълник (съкр. от quadrangle).


quad-tree
n четвъртично дърво, тетрарно дърво.


quadrangle
n геом. четириъгълник.


quantile
n стат. квантил.


quantize
n квантувам  приближавам аналогов сигнал чрез дискретен набор от нива .


quantization
n квантуване, дискретизация по ниво.


quartile
n стат. квартил.


query
n БД заявка; SQL ~ заявка на SQL;
v изисквам, заявявам, правя заявка; ~ an interface правя заявка за интерфейс (в COM); ~ a database правя заявка към база от данни.


queue
n опашка [и като структура от данни в програмирането]; printing ~ опашка за отпечатване.


quota
n квота; disk ~ дискова квота.


quotation mark
n двойна кавичка („“); single ~ единична кавичка (‘’).


R

radiosity
n
1. физ., опт. енергетична (интегрална) светимост;
2. граф. метод на енергетичната светимост  един от алгоритмите за изчисляване на глобално осветление .


radix
n мат. основа [на бройна система].


raise
v
1. тип. повдигам [буква спрямо останалите букви от реда];
2. мат. повдигам на степен; ~ x to the power of y повдигам x на степен y;
3. предизвиквам; ~ an error / exception / event предизвиквам грешка / изключение / събитие.


ramp
n линейно изменение на стойност; трионообразен сигнал.


random
adj случаен, произволен.


random number generator
n генератор на случайни числа.


range
n област; обсег, обхват; диапазон; dynamic ~ зв. динамичен обхват.


rank
n стат. ранг; percentile ~ стат. процентилен ранг.


rate
n
1. честота; темп, скорост; bit ~ зв. скорост на цифровия поток, мр. скорост на предаване (в бит/с); frame ~ кадрова скорост; sample ~ честота на дискретизиране;
2. лихва; норма; ~ of depreciation счет. амортизационна норма; effective interest ~ фин. действителен лихвен процент; internal ~ of return фин. вътрешна норма на печалба.


raw
adj необработен; ~ format суров формат [за снимки]  данните са директно във вида, в който са снети от сензора .


ray
n геом. лъч; ~ tracing проследяване на лъчите  метод за получаване на реалистични изображения в компютърната графика .


readable
adj четлив.


readability
n тип. четливост, удобство на четене.


reboot
v презареждам [операционната система].


receive
v получавам.


recipient
n получател.


record
n запис  ред от таблица в база от данни ;
v записвам.


recurse
v обхождам рекурсивно, изпълнявам търсене с връщане върху.


recursion
n рекурсия.


recursive
adj рекурсивен.


redemption
n фин. осребряване на ценни книжа; ~ date падеж, дата на издължаване; ~ value погасителна стойност.


redo
v възстановявам, връщам [действие след отмяна].


redraw
n преначертавам, обновявам изображение.


reference
n
1. ООП псевдоним;
2. обръщение, референция [например към клетка от електронна таблица]; cross-~ препратка, отпратка [в текст];
3. справочник, наръчник; quick ~ кратък справочник.


refresh
v опреснявам; ~ rate честота на опресняване.


register
n
1. регистър  клетка за временно съхраняване на стойност в процесор ;
2. регистър  списък, в който се вписват даден вид обекти ;
v записвам, вписвам, внасям, нанасям [в списък, регистър], регистрирам.


registry
n Win (системен) регистър  база от данни в Windows, съдържаща настройките на системата и повечето приложения .


regular
adj
1. правилен, регулярен; на равни интервали; ~ expression регулярен израз;
2. тип. обикновен [за начертание на шрифт].


relation
n отношение; мат. релация.


relational
adj релационен; ~ database релационна база от данни.


relay
v препредавам.


release
n
1. издание, версия на програма;
2. зв. затихване  последният сегмент от обвиващата крива на нота от синтезатор ;
v
1. отпускам [бутон на мишката, клавиш];
2. освобождавам [памет, манипулатор, ресурс];
3. издавам, публикувам [версия на програма].


release version
n окончателна/пазарна версия [на програмен продукт].


reload
v презареждам.


remote
adj мр. отдалечен; ~ access отдалечен достъп; ~ system отдалечена машина.


removable
adj сменяем [за носител на данни].


replicate
v размножавам, дублирам [данни].


replication
n репликация  създаване и поддържане на няколко точни копия на обект, например база от данни, с цел по-висока устойчивост на повреди .


report
n
1. отчет, доклад; error ~ доклад за грешка;
2. БД справка  документ, изготвян автоматично на базата на шаблон за оформление и предварително написана заявка към базата от данни .


repository
n хранилище.


resampling
n предискретизиране.


resize
v преоразмерявам, променям размера на; ~ grip/handle ГПИ манипулатор за преоразмеряване.


resolution
n разделителна способност.


resource
n ресурс; attr ресурсен, отнасящ се до ресурс, свързан с ресурс; ~ handle манипулатор на ресурс.


restart
v рестартирам.


resume1
n резюме, обобщение.


resume2
v възобновявам, продължавам [прекъсната операция].


retrieve
v намирам, извличам [данни].


reusable
adj многократно използваем.


reuse
v използвам повторно/многократно.


rewind
v превъртам назад [лента, звукозапис, видеоклип и пр.].


right aligned
adj подравнен отдясно.


right-click
v щраквам с десния бутон (на мишката).


right-drag
v плъзгам с десния бутон (на мишката).


ring
n
1. тип. кръгче (°) [напр. в „å“];
2. мр. кръг  група от отделни уебсайтове на дадена тема, свързани един с друг чрез обща система за навигация .


RLE
виж run length encoding.


robust
adj устойчив [на грешки или повреди], надежден.


roll back
v отменям [транзакция в база от данни], заличавам нанесени промени.


roll
n ав. крен, напречно управление  завъртане около надлъжната ос на летателния апарат .


roman
n тип. aнтиква  голям клас серифни шрифтове, към които принадлежат например Garamond, Times New Roman, Georgia и др. ; old style ~ ренесансова антиква; transitional ~ преходна / барокова антиква; new style ~ класицистична антиква;
adj тип. изправен [за наклон на начертание]; обикновен [за тегло на начертание].


root
n
1. корен, начало на йерархия; ~ folder главна папка;
2. мат. корен; square / second ~ корен квадратен;
3. потребител root  потребител – администратор в ОС, съвместими с UNIX .


router
n мр. маршрутизатор.


row
n
1. ред [от клетки на таблица в документ];
2. БД запис [от таблица в база от данни].


rubber line
n граф. ластична линия.


ruler
n ГПИ скàла, линийка [по края на прозорец за редактиране на графика или текст].


run
n
1. пробег, обиколка, пас;
2. поредица;
3. [едно отделно] изпълнение [на програма или процедура];
v
1. стартирам [програма];
2. изпълнявам [програмен код; за процесор, интерпретатор и пр.]; изпълнявам се, работя [за програма];
3. управлявам изпълнението на [програма].


run length encoding
n кодиране с дължини на поредици  прост алгоритъм за компресиране, използван обикновено за растерни изображения с малко цветове ;


runtime
n време на изпълнение на програма; attr отнасящ се до изпълнение на програма; ~ error грешка по време на изпълнение; at ~ по време на изпълнение; ~ environment среда/обкръжение за изпълнение; ~ library ЕП библиотека за изпълнение  библиотека, осигуряваща основната функционалност, предоставяна от езика за програмиране, по време на изпълнение на програмата .


S

salvage value
n счет. ликвидационна / остатъчна стойност [на дълготраен актив].


sample
n
1. масив от дискретизирани данни [най-често звук];
2. отчет, дискрет, единична дискретизирана стойност; ~ rate честота на дискретизация;
3. пример, мостра, образец, проба;
4. attr примерен, мострен, пробен;
5. стат. извадка;
v
1. дискретизирам, квантувам по време;
2. вземам проба/проби от; събирам данни за извадка.


sans-serif
n тип. гротеск, безсерифен шрифт [напр. Arial];
adj тип. гротесков, безсерифен [за шрифт].


saturation
n наситеност [на цвят].


save
n съхранявам, записвам.


scalable
adj мащабируем.


scale
n мащаб; ~ factor коефициент на мащабиране;
v мащабирам.


scan
n сканирано изображение;
v
1. сканирам [изображение със скенер];
2. обхождам, претърсвам, преглеждам; ~ line algorithm граф. алгоритъм на сканиращия ред.


scanner
n скенер.


schedule
n разписание;
v съставям разписание, планирам [например изпълнението на процеси, нишки и пр.].


scheduler
n диспечер, програма за планиране/управление; foreground ~ диспечер на задания с висок приоритет; priority ~ диспечер на задания според приоритета.


scheduling
n съставяне на разписание, планиране; preemptive ~ приоритетно планиране, планиране с отчитане на приоритети.


scope
n област на действие.


screen
n
1. екран;
2. печ. растер  фина мрежа, с помощта на която аналогово изображение се отпечатва като решетка от дребни точки ;
3. фот. мрежест (растеров) филтър; растер;
v
1. екранирам, филтрирам, пресявам;
2. печ. отпечатвам с растер.


screen reader
n екранен четец.


screen magnifier
n екранна лупа.


script
n скрипт; shell ~ скрипт на обвивката.


scroll
n ГПИ превъртане, изместване на изгледа;
v превъртам (текст, графика); ~ bar лента за позициониране/превъртане; ~ handle или ~ box плъзгач.


secant
n мат. секанс.


section sign
n знак за параграф (§).


secure
adj сигурен, защитèн, обезопасен.


security
n
1. сигурност, защита;
2. фин. ценна книга.


seed
n зародиш  число, използвано като отправна стойност за генериране на поредица от псевдослучайни числа .


seek
v
1. позиционирам; ~ in a file премествам позицията за четене/запис във файл; превъртам [мултимедиен клип];
2. търся.


segment
n
1. отсечка (също и straight ~ или line ~);
2. отрязък от крива.


select
v ГПИ избирам, маркирам [текст, обекти, файлове и пр.].


selection
n
1. избиране, избор;
2. избран / маркиран текст, избрана / маркирана област, селекция.


semi-colon
n точка и запетая (;).


sensitive
adj
1. чувствителен; context ~ контекстно чувствителен;
2. поверителен; ~ data поверителни данни.


separator
n разделител.


sequencer
n муз. секвенсер.


serif
n тип. сериф  къс напречен щрих в края на основния щрих на буква ; ~ font серифен шрифт (напр. Times).


server
n мр. сървър  софтуер, който изпълнява заявки за услуги през мрежата, както и компютърът, който изпълнява такъв софтуер ; file ~ файлов сървър; mail ~ пощенски сървър; FTP ~ сървър за FTP.


service
n мр., ОС услуга.


servlet
n Java сървлет, сървърно микроприложение.


session
n сеанс, сесия.


set
n
1. набор, комплект, серия; character ~ знаков набор;
2. мат. множество; ~ operations действия с множества;
3. апарат, прибор, радиоприемник; TV ~ телевизор;
v
1. задавам, настройвам, фиксирам; ~ the security level to High задавам високо ниво на сигурността;
2. вдигам, присвоявам единица на [бит, флаг, атрибут]; the Archive flag is ~ флагът „архив“ е вдигнат.


setting
n параметър, настройка.


settlement
n фин. сделка [например закупуване на ценна книга].


setup
n
1. инсталатор;
2. инсталиране на програма;
3. съвкупност от параметри или настройки;
4. настройка, настройване;
v
1. инсталирам;
2. настройвам.


shader
n граф. шейдър  програма за графичния процесор на видеокарта ; vertex ~ шейдър за върхове  изчислява позициите и други свойства на върховете на модела ; pixel ~ пикселен шейдър  изчислява окончателния цвят на извеждания пиксел ; geometry ~ шейдър за геометрия  създава нови данни за върхове на геометрично тяло .


shading
n
1. защриховане, запълване, оцветяване;
2. засенчване; затъмняване; граф. изчисляване цвета на извежданите пиксели според осветлението в сцената и други фактори.


shadow
n
1. сянка; cast ~ хвърлена сянка;
2. дублиращо копие [на данни в отделна памет, например дублиране на кода на БСВИ в ОП]; MS скрито копие;
v засенчвам; self-~ing самозасенчване.


shape
n
1. (геометрична) фигура; free ~ фигура с произволна форма;
2. форма [кръгла, квадратна и пр.]; S-~d S-образен;
v оформям, придавам форма на.


share
v споделям [файл, ресурс и пр.]; ~ed споделен.


shareware
n софтуер с гратисен период.


sharp
n муз. диез; C ~ до диез;
adj
1. остър;
2. рязък, отчетлив [за изображение];
3. муз. висок [за тон].


sharpen
v повишавам рязкостта на [изображение].


sharpness
n рязкост [на изображение].


shell
n ОС обвивка; команден интерпретатор  текстова обвивка като bash и пр. в UNIX ; graphical ~ графична обвивка.


shift-click
v щраквам (с мишката) със задържан клавиш Shift.


shortcut
n
1. Win пряк път  малък файл, представляващ препратка към друг файл ;
2. бърза команда; keyboard ~ клавишна комбинация.


shut down
v спирам, изключвам.


shutdown
n спиране, изключване.


shutter
n фот. затвор [на фотоапарат]; ~ speed скорост на затвора; ~ priority фот. приоритет на скоростта (на затвора)  режим на задаване на експонацията във фотоапарат ; ~ glasses затворни / течнокристални очила [за гледане на презкадрови стереоскопични изображения].


sidebar
n
1. ГПИ странична лента [например върху работния плот];
2. печ. врезка, странично каре [с текст в страница].


sign
n мат. знак [на число, плюс или минус];
v подписвам [включително с електронен подпис].


signature
n
1. подпис; digital ~ цифров / електронен подпис;
2. сигнатура [на метод или функция]  дефиниция, описваща аргументите и резултата на функция ;
3. сигнатура  характерни данни, използвани за разпознаване или класифициране на обект .


sine
n мат. синус; hyperbolic ~ хиперболичен синус; ~ wave синусоиден сигнал.


single
adj единичен, отделен; ~ player attr солов, за един играч.


site
n мр. сайт, възел в Интернет; FTP-~ FTP сайт; Web-~ уебсайт.


size
n размер, големина; font ~ кегел на шрифт;
v оразмерявам, задавам размера на.


skeleton animation
n граф. скелетна анимация.


skew
v граф. накланям  подлагам фигура на афинна трансформация, която превръща правоъгълник в успоредник .


skewness
n стат. асиметрия.


skill
n умение  способност на персонаж в игра .


skin
n
1. ГПИ кожа  набор от файлове, които променят външния вид на програма с графичен интерфейс ;
v прилагам кожа върху графичния интерфейс на програма;
2. граф. фасетна повърхност, прикрепена към скелет за анимиране;
v изграждам скелет и прикрепвам към него повърхност за анимиране; ~ned mesh фасетна повърхност с прикрепен скелет.


slanted
виж oblique.


slash
n наклонена черта, знак за деление.


slide
n кадър [от презентация], MS слайд; диапозитив.


slider
n ГПИ плъзгач.


slot
n куплунг, слот.


small capitals
n тип. малки главни букви  с височина на малки букви, но с форма на главни .


small caps
= small capitals.


smoke test
n изпитване за явни дефекти, „димен тест“  груб и бърз тест за работоспособност, който често се свежда просто до стартиране на съответната програма или устройство .


snap
n ГПИ прилепване, долепване  автоматично ограничаване на позицията на курсора или на графичен обект за по-лесно подравняване ; ~ grid мрежа за прилепване, помощна мрежа [в графичен редактор];
v ГПИ прилепвам [за курсор, графичен обект и т.н.]; ~ to grid прилепвам към мрежата.


socket
n
1. цокъл [за интегрална схема или разширителна платка];
2. мр. сокет, гнездо.


software
n
1. програмен продукт;
2. софтуер, програмно осигуряване.


solid
adj граф.
1. плътен, равномерен [за запълване с цвят];
2. плътен, непрозрачен;
n плътно тяло; тяло, получено чрез булеви операции (сечение, обединение и разлика) от други тела.


solid modeling
n моделиране с плътни тела.


sort
v сортирам, подреждам [списък, таблица].


source
n
1. източник;
2. attr изходен, отправен, начален; ~ code изходен код, програмен текст (често и без code); ~ data начални данни; ~ file файл – източник [при копиране, местене, инсталиране и пр.]; файл с изходен код [при транслиране на език за програмиране].


space
n
1. тип. интервал, шпация; ~ bar клавиш за интервал;
2. мат. пространство; 3d ~ триизмерно пространство; координатна система, координати; screen ~ координатната система на екрана, екранни координати; object ~ граф. координатната система на обекта; world ~ глобалната координатна система, глобални координати; tangent ~ тангенциална координатна система, тангенциални координати;
3. пространство, площ, обем, място; free ~ свободно пространство/място (в памет, на диск и пр.); disk ~ дисково пространство;
v разполагам през някакво разстояние, поставям интервали между; evenly ~d objects равномерно раздалечени обекти.


spacing
n отстояния, разредка [между знаци, думи, редове или абзаци в текст]; letter ~ тип. разредка, разстояния между знаците; line ~ тип. междуредия; grid ~ стъпка на мрежа  разстояние между две съседни успоредни линии в мрежа .


spawn
v ОС създавам [процес].


speech
n говор, реч; ~ recognition разпознаване на говор; text-to-~ attr отнасящ се до генериране на говор от текст.


spell checker
n програма/модул за проверка на правописа.


spell checking
n проверка на правописа.


spline
n сплайн; attr сплайнов; ~ curve сплайнова крива; ~ modeling моделиране чрез сплайни; B-~ B-сплайн.


spot
n фот. спот, силно насочено осветление; attr фот. спотов; ~ metering фот. точково / спотово мерене [на осветеността]  режим за автоматично определяне на експонацията във фотоапарат .


spotlight
n граф. прожектор, източник на насочено осветление.


spreadsheet
n електронна таблица [документ или програма].


stack
n стек.


standard
n стандарт;
adj стандартен; ~ deviation стат. стандартно отклонение.


static
adj ООП статичен; ~ linking статично свързване.


status
n състояние; ~ bar лента за състоянието; ~ line ред за състоянието.


stem
n
1. ез. корен на дума;
2. тип. греда, основен щрих на буква.


stereoscopic
adj стереоскопичен [за изображение, екран и пр.]  който създава илюзия за дълбочина чрез изпращане на отделен, леко отместен образ към всяко око .


stereoscopy
n стереоскопия  създаване на илюзия за дълбочина чрез изпращане на отделни образи към двете очи .


storyboard
n кино разкадровка, сториборд.


strike-out
adj зачертан.


string
n низ; attr низов; ~ constant низова константа; ~ literal изричен низ, низов литерал.


style
n
1. тип. (стилово) начертание на шрифт [обикновен, тесен, получерен, курсив и т.н.];
2. стил, маска  съвкупност от предварително зададени начертание, цвят и други атрибути за текст или графика .


subclass
n ООП подклас, наследник, дъщерен клас.


submenu
n ГПИ подменю.


subnet
n подмрежа.


subroutine
n ЕП подпрограма.


subscribe
v абонирам.


subscriber
n абонат.


subscript
n тип. долен индекс.


subscription
n абонамент.


suffix
n ез. наставка, суфикс;
v поставям наставка/суфикс след.


suite
n комплект, пакет [от програми].


superclass
n ООП надклас, родителски клас.


superscript
n тип. горен индекс.


superuser
n привилегирован потребител.


suspended file
n висяща папка [за картотека в чекмедже или шкаф].


sustain
n зв. плато [на импулс].


switch
n мр. комутатор;
v превключвам.


swizzle
v
1. пренареждам [данни в регистри или памет, с цел по-бърза обработка от хардуера];
2. виж pointer swizzling.


symbol
n
1. тип. специален знак, символ [напр. орнамент];
2. ЕП символ  дефиниран от програмиста елемент от програма, например име на променлива, процедура, модул и т.н. .


symbolic link
n ОС символна връзка.


synchronized
adj синхронизиран; ~ variable Java синхронизирана променлива.


T

tab
n
1. знак за табулация, табулатор;
2. ГПИ етикет [на страница/раздел в диалогов прозорец]; ~ page раздел, страница [в диалогов прозорец];
3. езиче с етикет [например на разделителен лист в папка].


tab stop
n позиция за табулация.


tablet PC
n планшетен компютър.


tag
n етикет, маркер.


tangent
n мат.
1. тангенс; hyperbolic ~ хиперболичен тангенс; inverse ~ аркустангенс;
2. допирателна, тангента;
adj допирателен.


tap
v чуквам [върху сензорен екран]; ~ the link чукнете върху връзката.


taper
v заострям.


target
n цел; attr целеви.


task
n ОС процес, задача.


taskbar
n Win лента на задачите.


template
n шаблон, заготовка, макет, бланка  документ, съдържащ готови настройки, текст и графика, който служи за основа при създаване на нови документи от даден тип .


term
n
1. срок, период;
2. мат. събираемо, член [на полином];
3. ез. термин [научен, технически и пр.].


tessellate
v граф. разбивам, подразделям [повърхност].


tessellated
adj граф. подразделен, мозаичен.


tessellation
n граф. разбиване, подразделяне [на повърхност].


test
n
1. тест, изпитване, проверка [на софтуер или друго изделие];
2. мат. тест, критерий; chi-square ~ стат. χ²-тест, хи-квадрат критерий; t-~ стат. t-тест, тест на Стюдънт.


tethering
n привързване [на мобилен телефон към компютър чрез USB кабел или Bluetooth].


texel
n граф. тексел  клетка от растерна текстура .


text
n текст; art ~ декоративен текст; body ~ основен текст; attr текстов; ~ file текстов файл.


texture
n граф. текстура  шарка по повърхността на обект в триизмерната графика  (и ~ map);
v граф. текстурирам  налагам текстура върху повърхността на триизмерен модел .


theme
n
1. тема [на текст];
2. тема, визуално оформление [на документ, потребителски интерфейс и т.н.].


third person
n ез. трето лице; attr от трето лице; ~ game игра с гледна точка от трето лице.


thread
n ОС нишка.


threading
n ОС работа с нишки; ~ model модел на работа с нишки.


thumbnail
n миниатюра, умалено изображение.


tilde
n тип. тилда (~) [и като диакритичен знак, напр. в „ã“, „ñ“].


tile
n граф. клетка, блокче  част от изображение или сложен графичен обект, съставен от правоъгълни блокчета ;
v ГПИ подреждам в мозайка [за прозорци].


time
n време; час; date and ~ дата и час; ~ zone часови пояс.


time priority
n фот. приоритет на скоростта [на затвора]  режим на задаване на експонацията във фотоапарат .


time value
n
1. стойност от тип час;
2. фот. скорост на затвора, продължителност на експонацията.


timestamp
n времева маркировка, MS щемпел на времето  запис за датата и часа на последната промяна на данни .


title
n заглавие; ~ bar заглавна лента.


tone
n муз. тон; attr тонален; ~ dialing мр. тонално набиране.


tool
n
1. ГПИ инструмент [бутон от лента];
2. помощна програма, служебна програма; (инструментално) средство; visual development ~ визуално средство за разработване.


toolbar
n ГПИ лента с инструменти.


toolbox
n ГПИ кутия с инструменти.


topic
n тема.


touch-pad
n сензорен панел.


touch-screen
n чувствителен/сензорен екран.


trace
v
1. следя, трасирам [изпълнение на програма];
2. проследявам [обаждане, мрежова връзка];
3. граф. преобразувам растерно изображение във векторно.


track
n
1. писта [от диск, магнитна лента и пр.]; компонент от редактирания звук в звуков редактор;
2. песен, клип [в програма за възпроизвеждане на мултимедия];
v следя, отчитам [промени, движение и пр.].


translate
n транслирам  а) ЕП преобразувам изходен код в изпълним; б) мат. премествам фигура по протежението на вектор .


translator
n транслатор.


transparency
n
1. прозрачност [например на част от изображение];
2. прозрачно фолио; laser ~ прозрачно фолио за лазерен принтер; inkjet ~ прозрачно фолио за мастиленоструен принтер.


transpose
n транспонирам [матрица, област от електронна таблица и пр.].


treasury bill
n фин. съкровищен бон.


tree
n
1. дърво [като структура от данни]; directory / folder ~ дърво на директориите / папките;
2. attr дървовиден; ~ view ГПИ дървовиден изглед.


trigger
n БД тригер.


trie
n префиксно дърво, трай.


Trojan horse
n троянски кон  злонамерена програма, маскирана като безобидна .


true
adj верен, истинен [за твърдение]; изпълнен [за условие];
n логическата стойност „истина“.


true color
n Win истински цвят  представяне на цветовете с по 8 бита на компонент .


trusted
adj надежден, доверен [за източник на документ, макрос и пр.].


tutorial
n самоучител; учебен проект [за усвояване работата с програма]; учебна мисия / ниво [в игра].


two-tailed
adj стат. двустранен [за разпределение].


type
n
1. тип [на данни];
2. печатарски шрифт;
3. печатни букви, печатен текст;
v
1. типизирам, задавам тип на [данни];
2. въвеждам, набирам [чрез клавиатура].


typecasting
n преобразуване на тип [на данни].


U

underflow
n
1. отрицателно препълване, загуба на точност / разреди;
2. недостиг на данни в буфер;
3. опит за четене от стека преди началото му.


underline
v подчертавам.


underlined
adj подчертан.


underscore
n знак за подчертаване, знак „долна черта“ (_).


underscored
adj подчертан.


undo
v отменям, анулирам [действие, команда].


unification
n Prolog унификация.


uniform
adj равномерен; ~ distribution стат. равномерно разпределение; ~ scaling граф. равномерно мащабиране  което запазва пропорциите ; ~ resource locator мр. унифициран локатор на ресурси.


unify
v Prolog унифицирам.


union
n обединение [на множества, геометрични фигури].


unit
n
1. Pascal, Delphi модул [от програма];
2. устройство, модул от хардуера; central processing ~ (CPU) централен процесор, ЦП;
3. мерна единица (и measurement ~);
4. бойна единица [в компютърна игра].


unnamed
adj ненаименуван, неозаглавен.


unselect
= deselect.


update
n (пакет за) обновяване, актуализация [на данни, софтуер и пр.];
v обновявам, актуализирам.


upgrade
n
1. надграждане, надстрояване  подновяване и допълване компонентите на компютър или софтуерен продукт ;
2. пакет за надграждане [на програма];
v надграждам, надстроявам.


upload
v мр. качвам, изпращам [файл към сървър през компютърна мрежа].


uppercase
n тип. главни букви.


user
n потребител; attr потребителски.


V

validate
v проверявам валидността на.


validation
n проверка на валидност.


vanishing point
n геом. убежна точка.


variance
n стат. дисперсия.


verification
n проверка, верификация.


verify
v проверявам.


vertex
n връх [в геометрично тяло или граф].


view
n
1. БД виртуална таблица;
2. ГПИ изглед; list / tree ~ ГПИ списъчен / дървовиден изглед;
v разглеждам, преглеждам.


viewer
n визуализатор, програма за разглеждане.


virtual
adj виртуален.


virus
n вирус  злонамерена програма, разпространяваща се чрез вмъкване на кода си в други програми .


volume
n
1. том [в запаметяващо устройство];
2. зв. сила на звука;
3. обем.


volumetric
n зв., граф. обемен, триизмерен, волуметричен.


voxel
n граф. воксел  елемент от триизмерно растерно изображение .


W

wallpaper
n тапет  фоново изображение на работния плот .


warp
n изкривяване, деформиране [на изображение или триизмерен модел];
v изкривявам, деформирам.


Web
n Уеб.


Web page
n уебстраница.


Web site
n уебсайт.


Web master
n администратор на уебсайт.


weight
n тип. тегло [на шрифт]  съотношение между дебелината на основните щрихи и височината на буквите .


wet
adj зв. обработен [за сигнал]  върху който е приложен филтър или ефект .


widget
n ГПИ елемент за управление.


widow
n печ. висящ ред  единичен последен ред от абзац, преминал в началото на следваща страница или колона при разкъсване на абзаца .


width
n
1. ширина;
2. тип. пропорция [на шрифт]  съотношение между ширината и височината на буквите .


window
n прозорец.


wireframe
n граф.
1. режим на изобразяване на триизмерен модел само чрез ръбовете на стените му; ~ model телен модел  триизмерно тяло, представено само с ръбовете на стените си .


wireless
adj безжичен.


wizard
n помощник, MS съветник  поредица от екрани, превеждащи потребителя през стъпките за изпълнението на някаква задача .


word processor
n текстов редактор, текстообработваща програма.


work area
n ГПИ работна площ.


workbook
n книга [в програма за електронни таблици].


worksheet
n лист [в програма за електронни таблици].


workspace
n работно пространство.


world
n
1. свят; game ~ свят на игра;
2. attr граф. глобален; ~ coordinate system глобална координатна система.


worm
n червей  злонамерена програма, разпространяваща се автоматично чрез е-поща .


wrap
v
1. пренасям [дълги редове при редактиране на текст]; изливам [текст];
2. обвивам  поставям слой код между външна библиотека или обект и останалата част от програма ;
3. започвам отначало [за величина при аритметично препълване].


wrapper
n обвивка  клас или група от функции, изолиращи външна библиотека или обект от останалата част от програма .


Y

yaw
n ав. рискаене, попътно управление  завъртане около вертикалната ос на летателния апарат .


Z

z-buffer
n граф. z-буфер.


zone
n зона, област; time ~ часови пояс.


zoom
n увеличение, мащаб [на изображението]; ~ to page увеличение до размера на страницата; ~ to page width увеличение до ширината на страницата;
v мащабирам, задавам увеличение; ~ in увеличавам; ~ out умалявам; optical ~ оптично увеличение [на скенер, фотоапарат и пр.]; digital ~ цифрово увеличение.


| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |


Home | Плевели | Биометрия | Маркетинг | Вредители | Лимец и спелта | Произходни центрове