МОНОКАРПНИ:  Ефемери | Ранни пролетни | Късни пролетни | Зимно пролетни | Зимни | Двугодишни
ПОЛИКАРПНИ:  Други | Вретеновиден корен | Коренищни | Кореновоиздънкови

41. Лападоволистно пипериче; Persicaria lapathifolia; Pale persicaria
(някои активни вещества [хербициди], ползвани при наличието му в площите)


Забележка: Да не се ползват хербициди от една и съща група (G) повече от веднъж на три години! Поява на резистентност.
След употреба, оборудването се промива трикратно: 1.с чиста вода; 2.с добавка детергент; 3.амониеви йони (3 промила).


  Съкратено изписване и цветова легенда:
  ССПП - след сеитба преди поникване; СЗПП - след засаждане преди поникване (картофи, разсадни зеленчуци);
  п. - плевели; ж. - житни; ш. - широколистни; н. - някои; ф. - фаза; л. - лист; 1г. - едногодишни; х.резист. - хормонорезистентни на 2,4 Д;

Тотално действащите хербициди (трите по-горе) обикновено се прилагат след прибиране на предшественика (юни, юли, авг).
През вегетацията (глифозат а.в.) само чрез насочено пръскане с ниско налягане в дюзите, като културите се предпазват чрез завиване.
В края на вегетацията (глюфозинат амониум а.в.) на културите като десикант с отмиране на надземната им маса заедно с плевелите.


 Използвана литература:
 1. Арабаджиев Х., Б. Огнянов. Справочник за приложение на хербицидите с цветен албум. Виденов & син, ПантаНео, 4-то изд.
 2. Малинов В., Защита на културите от плевели, изд. Василина, Варна, 2005 г.
 3. Peachey E., T. Miller, A. Hulting., PNW Weed Management Handbook, Agrochemicals and their properties, C 1-35, March 2013.
 4. Тонев, Т., И. Желязков, Щ. Калинова, М. Димитрова, Ив. Жалнов. Ръководство за упр. по хербология. Акад. изд. Аграрен унив., 2002.
 5. Тонев, Т., А. Николов, Г. Сенгалеввич. Ръководство за приложение на хим. средства в растителната защита. ВСИ, 1999.
 6. Записки на А. Начев от лекции - хербология, водени от проф. Мая Димитрова, IX-XII 2013 г., Аграрен университет - Пловдив.
 7. Интернет база данни Агропал. Списък на разрешените продукти - http://agropal-bg.com/

МОНОКАРПНИ:  Ефемери | Ранни пролетни | Късни пролетни | Зимно пролетни | Зимни | Двугодишни
ПОЛИКАРПНИ:  Други | Вретеновиден корен | Коренищни | Кореновоиздънкови |       плевене 1, плевене 2