Триасулфурон + дикамба а.в.;
Triasulfuron (G2) + Dicamba (G4)
системен 1г. и мн.ш. + х.резист.
ХЕРБИЦИДИ: Линтур 70ВГ (в интервал 10°C - 25°C)
ПРИЛОЖЕНИЕ: Почвеното действие се дължи на достигналите количества до корена, който абсорбира дикамба (въздейства на хормонорезистентните). Приложен през вегетацията на културите, проявява листното и селективно действие на съставките с коренов ефект при паламида и дълготрайно чист от плевели посев. Пшеница, ечемик (пълно развитие на 3л. до края на братене за пролетни житни; от 4л. до края на братене преди вретенене за зимни житни култури). Плевели ф. 2-6л., паламида ф. розетка, лепка 2-5 прешлен. Евентуална персистентност и последействие при следващите култури (внимателно планиране сеитбообръщение). С/у самосевки слънч. хибр. уст. на сулфонилуреи.
Линтур влияе благоприятно на растежа и братимостта при ечемик (Каменица, Крамент) и увеличава реколтата от зърно (Димитрова М., Д. Димова, Н. Кузманов. 2002).
ДЕЙСТВИЕ:Триасулуфурон е ALS инхибитор. Дикамба е подобен на 2,4 Д (синтетичен ауксин).